Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Hatályos 2012. november 20-tól visszavonásig

#########################################################

1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSI SZÁMA

A szolgáltató neve: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

A szolgáltató rövidített neve: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.

A szolgáltató székhelye: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.

A szolgáltató cégbírósági bejegyzési száma: Cg.01-09-949386

A szolgáltató adószáma: 23023071-2-42

A szolgáltató bankszámlaszáma (CIB Bank Zrt.): 10700684-66030142-52000001

2. EGYEDI BÉRLŐI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

2.1. Szerződéskötés

A Bérlő és a Szolgáltató között, a Bérlő által megrendelt Szolgáltatás igénybevételére a felek között Bérlői Szerződés jön létre, amely két részből áll: a jelen ÁSZF + Egyedi Bérlői Szerződés. Az Egyedi Bérlői Szerződés a megrendeléssel jön létre, és azon a napon lép hatályba, amikor a Szolgáltatás, aktiválásra kerül. A szerződéskötés elektronikus úton írásban, szóban, vagy ráutaló magatartással jöhet létre.
A Szolgáltató a hozzá beérkezett igényléseket (megrendeléseket) nyilvántartása veszi és feldolgozza. Amennyiben az igénylés hibás vagy hiányos, a Szolgáltató 15 napon belül felszólítja az igénylőt az igénylés kiegészítésére vagy kijavítására. Amennyiben az igénylő e kérésnek az előírt határidőn belül nem tesz eleget, a Szolgáltató törölheti a megrendelését a nyilvántartásából. A Szolgáltató az igénybejelentésben szereplő Szolgáltatások feltételeit és díjait az igénybejelentés dátuma alapján érvényesíti.

2.1.1. Szerződéskötés írásban

A Felek írásos szerződésnek fogadják el az elektronikus úton (fax, e-mail, elektronikus adatlap) küldött megrendeléseket. Az igénylő a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlatát a Szolgáltató Interneten közzétett regisztrációs oldalán elhelyezett elektronikus adatlap szabályos és valóságnak megfelelő adatokkal történő kitöltésével és elektronikus úton történő megküldésével teszi meg. A Szolgáltató az ajánlat elfogadását az igénylő felé elektronikus úton 48 órán belül visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás az igénylő ajánlatának elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg az igénylőhöz, az igénylő ajánlati kötöttsége megszűnik. A szerződés a felek között visszaigazolással jön létre.

2.1.2. Szerződéskötés szóban

Az igénylő a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlatot szóban, a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül teszi meg. A Szolgáltató 48 órán belül az általa nyújtott szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentumot (visszaigazolást) küld faxon vagy elektronikus úton az igénylő részére. A szerződés a visszaigazolással jön létre.

2.2. A Bérlői igények kezelése, nyilvántartás és értesítés

A Szolgáltató az Egyedi Bérlői Szerződés megkötéséhez kizárólag a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben szükséges adatokat, igazolásokat és dokumentumokat kérheti be a Bérlőtől. A Szolgáltató a bekért adatokat kizárólag a szerződés teljesítése érdekében és a vonatkozó jogszabályokban előírt ideig tarthatja nyilván. Az adatok bekérése és benyújtása – különösen magánszemélyek esetén – az információs önrendelkezési jognak megfelelően történik.
A Bérlői szerződés megkötésekor a természetes személy Bérlő a szerződésben köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást egyéni Bérlőként vagy nem egyéni Bérlőként (üzleti/intézményi Bérlő) kívánja igénybe venni.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Ha az adatokat a Bérlő nem, vagy nem a valóságnak megfelelően adja meg, úgy a Szolgáltató a Bérlői szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot érvénytelennek tekinti, amelyről a Bérlőt lehetőség szerint a szerződéskötéssel egyező módon értesíti.
A Szolgáltató az Egyedi Bérlői Szerződés megkötéséhez az alábbi adatokat kérheti be és tarthatja nyilván a Bérlőtől:
Magánszemély esetén:
– Név, születési név
– Lakcím, ideiglenes lakcím
Üzleti Bérlő esetén:
– Cégszerű megnevezés
– Adószám
– Székhely, telephely, fióktelep
A Szolgáltató az Egyedi Bérlői Szerződés megkötéséhez további adatokat a Bérlő kifejezett hozzájárulása alapján kérhet be és tarthat nyilván, melyek különösen a következők lehetnek:
Magánszemély esetén:
– Személyi igazolvány száma
– Adószám
Üzleti Bérlő esetén:
– Levelezési cím
– Cégbírósági bejegyzés másolata
– Adószám
– Aláírási címpéldány másolata
Mindkét bérlői kategóriában:
– Fizetés módja
– Telefonszám, telefax
– Értesítési és elektronikus levélcím (e-mail)
– Kapcsolattartó személy neve és elérhetőségei
– Jelszavak, felhasználónevek, azonosítási számok
– A szolgáltatás biztosításához és a szolgáltatásbiztosítás utólagos igazolásához szükséges adatok
A Bérlő tájékoztatása történhet telefonon, faxon, postai úton, sms-ben, e-mailben, honlapon vagy sajtótermékben történő közzététel formájában, vagy más elektronikus úton. A Szolgáltató a Bérlő által megadott elektronikus levélcímet veszi alapul az elektronikus értesítésekhez kapcsolattartási e-mail címnek. A közvetlen írásbeli értesítés alkalmazása esetén a Szolgáltató kézbesítettnek tekinti azt a küldeményt, amely a Bérlő címéről két egymást követő alkalommal „nem kereste” vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel tér vissza a Szolgáltatóhoz. Amennyiben jelen ÁSZF a Bérlő közvetlen írásbeli értesítését nem írja elő, úgy a Szolgáltató a Bérlőt elsősorban elektronikus levélben értesíti. A Szolgáltató kézbesítettnek és hozzáférhetőnek tekinti az elektronikus levelet, ha azt a Bérlő kapcsolattartási e-mail címére megküldte. A Bérlő köteles valós e-mail címet megadni. A hibás, harmadik személy rendelkezésében álló, vagy nem létező e-mail cím megadásából származó károk és egyéb negatív következmények teljes egészében az Előfizetőt terhelik.
Az Egyedi Bérlői Szerződés, illetve az azokban alkalmazott díj Szolgáltató általi egyoldalú módosítása a nyilatkozattétel elmulasztása esetén a Bérlő részéről elfogadottnak minősül.

3. A SZERZŐDÉS TARTALMA

3.1. Jelen szerződés létrejött egyfelől a WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft. (cégbejegyzési-szám: 01-09-949386 – továbbiakban Szolgáltató) és a Szolgáltató domain és tárhely szolgáltatásait igénybevevő bérlő – továbbiakban Bérlő között.
3.2. Az Bérlő a számla kiegyenlítésével elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
3.3. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.)Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

4. A BÉRLŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Folyamatosan, az üzemidő 99.5%-os időtartamában jogosult a tárhely-használatra, az 5.2. pontban hivatkozott rendes- és rendkívüli karbantartások figyelembe vételével.
4.2. A Bérlő köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért a Bérlő felelősséggel tartozik.
4.3. A Bérlő köteles a szerveren elhelyezett kódok (tartalom- és honlap-kezelő rendszerek, pl: Mambo-Joomla, PHP-Nuke, Drupal, e107 stb.) biztonsági frissítéseiről gondoskodni, különös tekintettel a nyílt forráskódú alkalmazásokra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a biztonsági kockázattal használt programok és kódok használatából eredő károkért. A Bérlő számítástechnikai rendszerének biztonsági hiányosságaiból eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett kár esetében a Szolgáltató nem vonható felelősségre.
4.4. A tárhely-használat során köteles megtartani a Magyar Köztársaság Alkotmányának és a hatályos jogszabályoknak a személyiségi jogok védelmére vonatkozó rendelkezéseit.
4.5. A tárhely-használat során köteles megtartani a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, különös tekintettel az internet-használatra, számítógép birtoklására és használatára vonatkozóan, valamint a szerzői jogokra, továbbá köteles teljes körűen megtartani az Internet Etikai Kódexének (Netikett) minden előírását.
4.6. Nem használhatja a tárhelyet kéretlen reklámcélú üzenet küldésére, más felhasználó zaklatására. Nem helyezhet el rajta olyan anyagot, mely törvénybe ütközik, mások jogait sérti, fajgyűlöletet szító, illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység végzéséhez nyújt segítséget. Nem helyezhet el, illetve nem futtathat olyan programkódot, vagy programot, amely bármilyen módon kárt okoz vagy kár okozására alkalmas, vagy a tárhelyet működtető szerver működését zavarja, lassítja, üzemszerű működését akadályozza vagy lehetetlenné teszi.
4.7. A hírlevélküldési tevékenysége során a Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogi úton érvényesítheti kártérítési igényét bármilyen, a Szolgáltatót ért közvetett, vagy közvetlen kár esetén. Ezen felül, amennyiben a Szolgáltató szervereinek üzembiztonsága az illegális, tömeges hírlevélküldés miatt korlátozásra kerül, így például a törvényt sértő reklámlevél kiküldése miatt a Szolgáltató szervereinek IP-címe nemzetközi tiltólistára kerül, a Szolgáltató rendőrségi büntető feljelentést tehet a Btk. 300/C. § (1) pontjának megsértése miatt.
4.8. A Bérlő köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. A Bérlő elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és a Bérlő adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.
4.9. Abban az esetben, ha a Bérlő legalább egy alkalommal 30 napot meghaladó számlatartozást halmozott fel, illetve, ha a Szolgáltató anyagilag kockázatosnak ítéli meg az Bérlőt a felhalmozott számlatartozás, és/vagy a késedelmes számlafizetés miatt, a Szolgáltató elállhat az előfizetési ciklus meghosszabbításától.
4.10. A Szolgáltató – 30 napot meghaladó számlatartozás esetén – jogosult korlátozni az ugyanazon Bérlő nevén lévő egyéb szolgáltatásokat.
4.11. A Szolgáltató a Bérlői szerződés felmondását követően, vagy a 30 napot meghaladó számlatartozás esetén, nem köteles szerverein tárolni a Bérlő tulajdonában lévő adatállományokat.
4.12. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a számlatartozás miatti szolgáltatás-felfüggesztésből eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett kárért.
4.13. Az Bérlő köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.
4.14. A tárhely használata során az esetleges jogsértő cselekményeiért, mulasztásaiért, harmadik személyeknek okozott károkért a Bérlő felelős, amely felelősség kiterjed a Szolgáltatónak okozott károkért való teljes körű kártérítési felelősségre is.
4.15. Haladéktalanul bejelenti a Szolgáltatónak, ha a tárhely-használat során üzemzavart észlel. A bejelentés megtehető elektronikus levélben, a jelen szerződésben meghatározott e-mail címre, vagy telefonon.
4.16. A tárhely-használatot sem egészben, sem részben harmadik személynek sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem jogosult átengedni – kivéve a Viszonteladói Szerződéssel rendelkező Bérlőt -, az esetleges átengedésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik, ide értve a jogosulatlan tárhely-használatért viselt felelősséget.
4.17. A tárhely-használathoz szükséges minden technikai és egyéb feltételt (szoftver, hardver, telekommunikációs eszköz és vonal, stb.) a Bérlő saját költségére és kockázatára maga biztosítja.
4.18. Amennyiben a Bérlő csak tárhelyet bérel, úgy a szerverről külön díj felszámítása nélkül napi maximum 200 db. e-mail küldhető ki a php mail() funkció (függvény), SMTP és webmail használatával. Amennyiben a Bérlő ennél több e-mailt szeretne kiküldeni a szerverről, úgy ezt külön kérnie kell a Szolgáltatótól.
4.19. Amennyiben a Bérlő tárhelyet bérel, úgy a normál, a Szolgáltató honlapján meghirdetett díjak napi maximum 5000 oldalletöltésig érvényesek. Napi 5000 oldalletöltést meghaladó forgalom esetén a tárhely biztosítása egyedi szerződés alapján történhet.
4.20. A tárhely-használathoz szükséges adatokat, azonosítókat, információkat a Bérlő köteles megfelelően őrizni és titokban tartani. A használatukból eredő károkért, ide értve a jogosulatlan használatot is, kizárólag a Bérlő felel.

5. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat nyilvántartani a Bérlőről, amelyeket statisztika készítéséhez felhasználhat. A Szolgáltató adatkezelésre, illetve adatbiztonságra vonatkozó feltételeit jelen ÁSZF 8. pontja tartalmazza.
5.2. A tárhely-használatot a Szolgáltató folyamatosan, éves szinten 99.5% üzemidőre biztosítja Bérlő számára. . A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, a rendszerfejlesztés miatti üzemszünetek, valamint a Szolgáltató hibáján kívüli, rendkívüli estek (pl. tűzvész, földrengés, stb.) okozta üzemzavarok. A rendes karbantartáson kívül szükségessé váló rendkívüli karbantartást Szolgáltató lehetőség szerint csak kivételesen végez.
5.3. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának kiegyenlítésétől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél (alvállalkozó, szerződéses vagy konzorciumos) partner által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít a Bérlő felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
5.4. A zavartalan tárhely-használat biztosítása érdekében a Szolgáltató megtesz minden, a felelősségi körébe tartozó lehetséges intézkedést, ide értve a szerver megfelelő védelmét a jogosulatlan használókkal, illetve jogosulatlan behatolókkal (hacker) szemben.
5.5. A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A Szolgáltató csak a szerverkörnyezet szakszerű üzemeltetése kapcsán felmerülő problémák esetére nyújt támogatást, a web-programozási, szakmai kérdéskörök nem a Szolgáltató illetőségébe tartoznak.
5.6. A Szolgáltató szúrópróbaszerűen ellenőrzi a tárhely-használatot, ide értve az azon elhelyezett tartalmak ellenőrzését is, és esetleges jogszabálysértés esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, ide értve a tárhely-használat azonnali felfüggesztését, vagy döntése szerint azonnali megszüntetését is.
5.7. A Szolgáltató elektronikus levélben értesíti a Bérlőt a jelen szerződésben megadott e-mail címen, ha nem szerződésszerű tárhely-használatot észlel.
5.8. A nem szerződésszerű tárhely-használat esetén a Szolgáltató jogosult a tárhely- használat biztosítását azonnali hatállyal megszüntetni. Nem szerződésszerű tárhely-használatnak minősül különösen a 4. és 12. pontban felsorolt kötelezettségek bármelyikének megsértése.
5.9. Abban az esetben, ha a Szolgáltató üzembiztonsága – igazolhatóan – veszélybe kerül, a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal módosítani az Általános Szerződési Feltételeket, erről azonban köteles előzetesen elektronikus úton továbbított írásos tájékoztatást (indoklást) nyújtani Bérlőinek.
5.10. Az előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható, kivéve a kvóták változásából eredő tartalmi és díjváltozásokat, melyekre csak a fenti 15 napos bejelentési kötelezettség vonatkozik.
5.11. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja a Bérlő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.
5.12. A Szolgáltató jogosult – előzetes értesítés mellett – ellenőrizni a szerverein tárolt személyes adatok eredetét.
5.13. Amennyiben a Bérlő nem tudja igazolni, hogy a Szolgáltató szerverein tárolt személyes adatokat (e-mail-címeket, stb.) nem a hatályos törvények szerint kezeli, valamint megtagadja az adatok Szolgáltató általi ellenőrzését, ezen esetben a Szolgáltató jogosult az adatok lementését (átadását) követően törölni az ellenőrizetlen személyes adatokat, valamint jogosult azonnali hatállyal az adatokat használó szolgáltatást felmondani.
5.14. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a domain-regisztráció során felmerülő közvetlen, vagy közvetett károkért, így a domain-igénylő saját kockázatára igényli az általa kiválasztott domain-nevet. A magyar .hu közdomainek esetében az aktuális Internet Szolgáltatók Tanácsa Kht. (ISZT) szabályzata a mérvadó, mely a www.domain.hu oldalon található. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az igényelt domain-név foglaltságát.
5.15. A Szolgáltató felelőssége: A Szolgáltató maximum a neki fizetett díj erejéig vállal anyagi felelősséget. Kivételt képeznek a biztosítás jellegű szolgáltatások és az egyedi megállapodások. Adatokért, adatvesztés ellen csak külön megállapodás esetén vállal felelősséget.
5.16. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, valamint a jelen ÁSZF-et, erről azonban legalább 15 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles a Bérlőt a honlapján.
5.17. A Szolgáltató jogosult az általa, mint Szolgáltató által kötött Egyedi Bérlői Szerződéseket engedményezés és tartozásátvállalás, vagy – amennyiben a Szolgáltató tárgybeli üzletágát harmadik személyre bármilyen jogcímen átruházza – az Egyedi Bérlői Szerződéseket az Eht. 132 § (2) bekezdése alapján egyoldalú, a Bérlő hozzájárulása nélkül való módosítása útján átruházni adott harmadik személyre.

6. BÉRLETI DÍJ, ADMINISZTRÁCIÓS DÍJ, VISSZAKAPCSOLÁSI DÍJ, RENDSZERGAZDAI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A tárhely-használat éves díja, a weboldalon feltüntetett, és szerződésben igényelt plusz szolgáltatások díja, amely a szerződésszerű tárhely-használat ellenértékét foglalja magában, függetlenül attól, hogy a Bérlő használta -e, illetve mekkora időtartamban használta a tárhelyet. A bérleti díj összegét a rendes karbantartás nem csökkenti. A rendkívüli karbantartás, javítás idejére bérleti díj nem illeti meg a Szolgáltatót, ha a rendkívüli karbantartás, illetve a javítás időtartama a 48 (negyvennyolc) órát meghaladja.
6.2. Azokban az esetekben, amikor a tárhely elérhetősége 99,5% alá csökken, a következő kedvezményeket adjuk a következő havi díjból.
A weboldal elérhetősége A kedvezmény mértéke százalékban
99.5% – 100% 0%
98% – 99.5% 10%
95% – 97.9% 25%
90% – 94.9% 50%
89.9% vagy kevesebb 100%
6.3. Ahhoz, hogy a kedvezményt igénybe vehesse, a leállást követő hét napon belül kérni kell azt. Az igényléshez egy e-mailt szükséges küldenie, a server@webhosticon.com címre, amely tartalmazza az érintett weboldal címét, és a leállás pontos dátumát és időtartamát.
6.4. A kedvezményt egy napon belül (24 óra) érvényesítjük, amennyiben a szolgáltatásunkat ellenőrző cég megerősíti a kiesés tényét.
6.5. Amennyiben nem sikerül megerősíteni a reklamációt a kérdéses oldallal kapcsolatban, a kedvezményt nem érvényesítjük.
6.6. A díjat előre egy összegben fizeti meg a Bérlő, a számlán szereplő fizetési határidőig, bankátutalással, a Szolgáltató, CIB Bank Zrt.-nél üzemeltetett, 10700536-47671207-51100005 számú bankszámlára vagy a Szolgáltató, PayPal által üzemeltetett paypal@webhosticon.com című számlájára. A Szolgáltató egyes esetekben lehetővé teszi a havi tárhely-bérlet fizetési lehetőséget. Erről a tárhely csomagok megrendelő lapjain nyújt tájékoztatást.
6.7. A Szolgáltató jogosult abban az esetben 1.000 Ft (azaz Egyezer forint)+ Áfa/alkalom számlázási adminisztrációs költséget felszámítani, ha a Bérlő hibájából a már kiállított, és postázás alatt lévő számlát módosítani, vagy sztornózni kell. A számlázási adatokat – még a számla kiállítását megelőzően – köteles a Szolgáltató írásban közölni (visszaolvasni) az előfizetőnek. Az adminisztrációs díjról a Szolgáltató köteles írásban tájékoztatni a számlamódosítást megelőzően a Bérlőt.
6.8. A tárhely-használat biztosítás felfüggesztésének megszüntetése esetén a Bérlő 1.000 Ft (azaz Egyezer forint) +ÁFA/alkalom összegű visszakapcsolási díj megfizetésre köteles.
6.9. A Bérlő által okozott probléma, adatvesztés esetén a Bérlő kérheti biztonsági mentés visszaállítását 24 órán belül 3.000 Ft (azaz háromezer forint) +ÁFA/alkalom összegű rendszergazdai díjért.
6.10. A bármely okból megszüntetett tárhely-használat nem állítható vissza, a szerződés megszűnik.
6.11. Fizetési késedelem esetén a Bérlő a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelemi kamatot köteles fizetni.
6.12. Ha a fizetési késedelem a 10 (tíz) napot meghaladja, a Szolgáltató jogosult a tárhely-használat biztosítását felfüggeszteni mindaddig, amíg a Bérlő a teljes tartozását meg nem fizeti.
6.13. A bérleti díjat a Szolgáltató jogosult minden naptári év utolsó hónapjában felülvizsgálni és az összegére vonatkozóan a következő évi hatállyal ajánlatot tenni Bérlőnek a jelen szerződésben meghatározott e-mail címre küldött elektronikus levélben. Abban az esetben, ha az ajánlatban közölt összeget a Bérlő nem kívánja elfogadni, erről a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíti. Az ajánlat el nem fogadása a szerződés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatnak minősül, amely a jelen szerződést a tárgyév utolsó napjával szünteti meg..
6.14. Túlfizetések esetén csak az 1.000Ft-ot, azaz egyezer forintot meghaladó túlfizetést áll módunkban visszautalni.

7. SZAVATOSSÁG, FELELŐSSÉG

7.1. Szolgáltató kizárólag a tárhelyet működtető szerver jelen szerződés szerinti zavartalan működéséért felel.
7.2. A tárhely-használat kockázata, és minden felelőssége a Bérlőt terheli. Különös tekintettel a Bérlő által használt, illetve a tárhely használatához bárki által igénybe vett minden eszköz (számítógép, stb.) megfelelő, szakszerű és biztonságos működésére, behatolás elleni védelmére, karbantartására, a felmerülő hibák javítására, továbbá a tárhely-használathoz igénybe vett internetes és egyéb szolgáltatások megfelelőségére, biztonságára, függetlenül attól, hogy a szolgáltatásokat mely szervezettől vagy személytől, milyen módon és eszközzel veszi igénybe a tárhely használója.
7.3. Az 5.2. pontban hivatkozott rendes karbantartása szerződésszerű végzése ideje alatt a tárhely nem használható, az ebből eredő károkért és kockázatokért a Szolgáltató nem felel.
7.4. Az 5.2. pontban hivatkozott rendkívüli karbantartás, illetve javítás ideje alatt a tárhely nem használható, az ebből eredően a Bérlőnél felmerül igazolt károkért a Szolgáltató legfeljebb a bérleti díjnak a rendkívüli karbantartás, illetve javítás időtartamára eső arányos összegével felel, kötbér a Bérlőt nem illeti meg.
7.5. Vis maior esetén a Szolgáltató mentesül a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. Vis maiornak minősül minden, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan külső ok, különös tekintettel az internet szolgáltató gerinchálózat összeomlása, a természeti csapásokra, mint árvíz, tűz, földrengés, vihar, villámcsapás, nagy mennyiségű csapadék, továbbá sztrájkra, merényletre, illetve állami intézkedésre.
7.6. Kéretlen levél (SPAM). Amennyiben a Bérlő kéretlen leveleket küld, illetve nem a feliratkozott (hírlevél) és jóváhagyott ügyfélkörének küld email leveleket (spam), és a Szolgáltató erről megbizonyosodik (harmadik személy visszajelzése, spam listára való kerülés, stb.), abban az esetben, a Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért. Az esetleges letiltások –spam listára való felkerülés, – harmadik félnek okozott kár, illetve a Szolgáltató teljes kárának megtérítésére kötelezhető.
7.7. A Szolgáltató szerverein nyílt forráskódú (Open Source) szoftverek használatát ingyen biztosítja a Bérlőnek. Ezen nyílt forráskódú (Open Source) szoftverek használatából fakadó károkért semmilyen felelősséget nem vállal. Minden felelősség a Bérlőt terheli.

8. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

8.1. A Bérlő adatait a hozzájárulása nélkül a Szolgáltató nem jogosult harmadik személy számára átadni vagy hozzáférhetővé tenni, kivéve a Szolgáltató jogi, illetve gazdasági képviseletét ellátó cégek. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.
8.2. A jelen szerződésben rögzített adataiban bekövetkező bármely változást a Bérlő köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmulasztásából, illetve késedelmes teljesítéséből eredő minden kár a Bérlőt terheli.
8.3. A Bérlő adatait a Szolgáltató jogosult kezelni, ide értve azok nyilvántartását is.

9. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

9.1. A jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik.
9.2. Bármelyik fél jogosult 15 (tizenöt) napos határidővel indokolási kötelezettség nélkül írásban felmondani. A felmondás bejelentése nem mentesít a szerződésszerű kötelezettségek teljesítése alól, ide értve a Szolgáltató részéről a tárhely biztosításának kötelezettségét, illetve a Bérlő részéről a bérleti díj megfizetésének kötelezettségét.
9.3. Bármely fél súlyos szerződésszegése azonnali hatályú felmondást biztosít a másik szerződő fél számára. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a tárhely biztosítására vonatkozó kötelezettség megszegése a Szolgáltató részéről, illetve a 4. és 12. pontban foglalt bármely kötelezettség megszegése a Bérlő részéről.

10. A TÁRHELYHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

10.1. A Bérlő, a jelen szerződés megkötésekor választhat a Szolgáltató által felkínált, és a webtárhely biztosításhoz szorosan kapcsolódó egyéb szolgáltatások közül, amelynek tételes díjait a Szolgáltató a weboldalán lehet megtalálni.
10.2. Domain szolgáltatások
10.3. A domain nevekkel kapcsolatos ügyintézés kiterjed a Bérlő által igényelt név vagy nevek az azokat kezelő hivatalos szervezetnél történő bejegyzésére, regisztrációjára, valamint a domainhez tartozó, úgynevezett domain name service-hez – röviden DNS – kapcsolódó ügyintézésre.
10.4. Amennyiben a Bérlő határozatlan időre megkötött domain szerződéssel rendelkezik a
10.5. Szolgáltatónál, és domain regisztrációja lejár, a Szolgáltató a Bérlő előzetes beleegyezésének kérése nélkül meghosszabbítja a Bérlő domain nevét, kivéve, ha a domain regisztrációjának lejáratát 30 (harminc) nappal megelőzően a Bérlő írásban jelezte felmondási/törlési kérelmét a Szolgáltató felé.
10.6. Határozott időre szóló önálló domain szolgáltatás esetén a domain név törlésre kerül, amennyiben a Bérlő a domain regisztrációjának lejáratát 30 (harminc) nappal megelőzően írásban nem jelzi hosszabbítási szándékát a Szolgáltató felé.
10.7. Határozott időre szóló kiegészítő domain szolgáltatás esetén – amennyiben a domain regisztrációja lejár -, a Szolgáltató a Bérlő előzetes beleegyezésének kérése nélkül meghosszabbítja a Bérlő domain nevét, kivéve, ha a domain regisztrációjának lejáratát 30 (harminc) nappal megelőzően a Bérlő írásban jelezte felmondási/törlési kérelmét a Szolgáltató felé.
10.8. A Bérlő a domain meghosszabbításáról kiállított számlát köteles kiegyenlíteni a Szolgáltatónak, kivéve, ha előfizetői szerződését határidőben felmondta.
10.9. A Bérlő a domain regisztrációnál megadott adatokért, különös figyelemmel az elektronikus levelezési cím aktualizálásáért maga felel, a változásokat önként jelzi a Szolgáltató ügyfélszolgálatán.
10.10. A Bérlő a domain lejárati idejét – .hu végződés esetén – előzetesen maga is ellenőrizheti a www.domain.hu oldalon, vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül.
10.11. Nemzetközi domain név esetén a regisztráció, illetve lejárat dátuma a Szolgáltató Ügyfélszolgálata mellett úgynevezett whois segítségével is ellenőrizhető, ez .eu domain esetén például a www.whois.eu weboldalon található, más .com .net .org .info stb. a www.who.is weboldal használható, de bármely más, hiteles és korrekt eredményt adó alkalmazás is felhasználható.
10.12. Magyar domain végződések (.hu) esetében a fenntartási díj a regisztráció időpontjától számított 2 (kettő) év elteltével válik esedékessé, egyéb végződésű domainek esetében a regisztrációtól számítva, évente szükséges a hosszabbítás/díjfizetés.
10.13. Domain szolgáltatások
– Domain regisztráció
– Névszerver módosítás
– DNS zóna módosítás
– Domain átkérés más szolgáltatótól (átregisztráció)
– Domain átadás
– Domain parkoltatás (A parkoltatás nem változtat a domain lejárati dátumán)

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1. Jelen Szerződés a felek kölcsönös egyetértésével, kizárólag írásban módosítható vagy egészíthető ki.
11.2. A mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
11.3. A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő minden vitájukat a felek megkísérlik békés úton rendezni. Sikertelenség esetére kikötik – értékhatártól függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság hatáskörét és kizárólagos illetékességét a vita rendezésére.
11.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
11.5. A felek kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés megkötésére, az abban foglalt kötelezettségek vállalására és teljesítésére.
11.6. Az Általános Szerződési üzleti érdekeinek megóvása érdekében egyoldalúan módosíthatja, és erről értesítést küld a Bérlőnek.
11.7. A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail címek: a Szolgáltató részéről a tarhelydomain.com honlapon feltüntetett e-mail-címek, a Bérlő részéről pedig a honlapunkon elektronikus úton leadott megrendelésen kapcsolattartóként megadott személy e-mail-címe. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő e-mail címekről történő kommunikációt is.

12. TILTÁSOK

12.1. 90 másodpercnél hosszabb ideig használni a rendszer erőforrásainak (CPU/memória) több mint 20%-át tilos;
12.2. IRCD futtatása a szerveren tiltott;
12.3. Tilos két időzített szkript-futtatás (cron job) indítani úgy, hogy közöttük nem telt el minimálisan 15 perc;
12.4. Játékszerverek futtatása, folyamatos játékszerver statisztika, egyéb nagy látogatottságot generáló statisztikai rendszerek üzemeltetése, teamspeak, ventrillo vagy más kommunikációs alkalmazás, torrentek és a torrenttel kapcsolatos oldalak, trackerek vagy alkalmazások használta tiltott;
12.5. Bármilyen IRC vagy hálózati alkalmazás használata tilos;
12.6. Bármilyen indexelő, vagy web spider jellegű alkalmazás használata tilos;
12.7. Nagyszámú fájlok ismétlődő létrehozása és törlése tilos;
12.8. Tilos minden warez, warezzel kapcsolatos oldal üzemeltetése és jogvédett tartalom illegális megosztása;
12.9. MMORPG és egyéb hasonló webes szerepjátékok és böngészős játékok üzemeltetése;
12.10. Tilos a web tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
12.11. Tilos a web tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
12.12. Tilos az Interneten kéretlen e-mail-ek küldése, valamint más felhasználók zaklatása. A Szolgáltató szervereiről küldve kéretlen levélnek minősülnek egyrészről a hatályos jogszabályok szerinti spam-levelek, továbbá minden olyan levél is, mely megfelel a következő feltételeknek:
12.13. A levél címzettje nem kérte önkéntesen az adott levelet, és
12.14. A levél küldője tömegesen küldte ki a hasonló tartalmú leveleket.
12.15. A fenti értelmezés szerint a Szolgáltató szervereiről kiküldve kéretlen levélnek minősülnek az engedélykérő levelek, továbbá kéretlen levélnek minősülnek a nyilvános adatbázisból vagy más forrásból megszerzett email címekre kéretlenül küldött levelek is, de nem minősülnek kéretlennek a magánlevelek, melyek jellemzően egyetlen példányban, egyetlen, vagy összesen csak néhány címzettnek kerülnek kiküldésre. Nem minősülnek kéretlennek az önkéntes feliratkozás után küldött levelek sem, ameddig az olvasó vissza nem vonja a levelek küldésére vonatkozó engedélyét.
12.16. Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
12.17. A tiltások között lévő pontok megszegése – ügyfeleink érdekeit szem előtt tartva – azonnali felfüggesztést von maga után!

13. VISZONTELADÓI RENDELKEZÉSEK

13.1. Viszonteladói tárhely bérlése, csak a Viszonteladói Szerződés megkötésével lehetséges.
13.2. Viszonteladóink felelősek saját klienseik támogatásáért. A Szolgáltató nem vállalja viszonteladója ügyfeleinek támogatását. Amennyiben az ügyfele mégis hozzánk fordul, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy felfüggesszük ügyfélfiókját addig, amíg a viszonteladó vállalni tudja a támogatás felelősségét. Az ügyfelek érdekében, biztonsági okokból minden kérésnek a viszonteladó oldalán kell megoldódnia. A viszonteladó felelős továbbá minden tárolt és továbbított tartalomért, ami, az ő ügyfeleinek fiókja alatt zajlik, valamint ügyfelei akcióiért is
13.3. Szigorúan tilos bármiféle ingyenes tárhely szolgáltatás indítása a viszonteladói csomagoknál! Ennek megszegése azonnali tárhely használati felfüggesztést von maga után.
13.4. A Szolgáltató felfüggeszti minden olyan viszonteladóját, akinek ügyfelei megszegik a hatályos jogszabályokat, vagy az Általános Szerződési Feltételeket.

I. számú melléklet

Fogalomtár

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
A Szolgáltatással kapcsolatban a feleket megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket tartalmazó jelen dokumentum, amely eltérő rendelkezések hiányában kifejezetten a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik.

Egyedi Bérlői Szerződés

A szerződési ajánlat elfogadásával létrejött egyedi szerződés.

Bérlő

Bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet, aki a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Bérlője/felhasználója, a szerződés felett rendelkezési jogot gyakorol, a szerződés alanya.

Bérlői szerződés

A Szolgáltató és a Bérlő között, a Bérlő által megjelölt szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés, mely egyedi szerződés hiányában a mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételeiből áll.

Éves rendelkezésre állás

Az év 365 napját figyelembe véve számolandó érték, mely a Szolgáltatás minimális működési napjainak számát adja meg %-ban.

Pl.: 99,5%-os éves rendelkezésre állás (365/100)*99,5=363,175 nap.

Szolgáltató

WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.

Készült: 2012. október 30.
#########################################################

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)
Hatályos 2012. november 20-ig

#########################################################

1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSI SZÁMA

A szolgáltató neve: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

A szolgáltató rövidített neve: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.

A szolgáltató székhelye: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.

A szolgáltató cégbírósági bejegyzési száma: Cg.01-09-949386

A szolgáltató adószáma: 23023071-2-42

A szolgáltató bankszámlaszáma (CIB Bank Zrt.): 10700684-66030142-52000001

2. EGYEDI BÉRLŐI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

2.1. Szerződéskötés
A Bérlő és a Szolgáltató között, a Bérlő által megrendelt Szolgáltatás igénybevételére a felek között Bérlői Szerződés jön létre, amely két részből áll: a jelen ÁSZF + Egyedi Bérlői Szerződés. Az Egyedi Bérlői Szerződés a megrendeléssel jön létre, és azon a napon lép hatályba, amikor a Szolgáltatás, aktiválásra kerül. A szerződéskötés elektronikus úton írásban, szóban, vagy ráutaló magatartással jöhet létre.
A Szolgáltató a hozzá beérkezett igényléseket (megrendeléseket) nyilvántartása veszi és feldolgozza. Amennyiben az igénylés hibás vagy hiányos, a Szolgáltató 15 napon belül felszólítja az igénylőt az igénylés kiegészítésére vagy kijavítására. Amennyiben az igénylő e kérésnek az előírt határidőn belül nem tesz eleget, a Szolgáltató törölheti a megrendelését a nyilvántartásából. A Szolgáltató az igénybejelentésben szereplő Szolgáltatások feltételeit és díjait az igénybejelentés dátuma alapján érvényesíti.
2.1.1. Szerződéskötés írásban
A Felek írásos szerződésnek fogadják el az elektronikus úton (fax, e-mail, elektronikus adatlap) küldött megrendeléseket. Az igénylő a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlatát a Szolgáltató Interneten közzétett regisztrációs oldalán elhelyezett elektronikus adatlap szabályos és valóságnak megfelelő adatokkal történő kitöltésével és elektronikus úton történő megküldésével teszi meg. A Szolgáltató az ajánlat elfogadását az igénylő felé elektronikus úton 48 órán belül visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás az igénylő ajánlatának elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg az igénylőhöz, az igénylő ajánlati kötöttsége megszűnik. A szerződés a felek között visszaigazolással jön létre.
2.1.2. Szerződéskötés szóban
Az igénylő a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlatot szóban, a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül teszi meg. A Szolgáltató 48 órán belül az általa nyújtott szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentumot (visszaigazolást) küld faxon vagy elektronikus úton az igénylő részére. A szerződés a visszaigazolással jön létre.
2.2. A Bérlői igények kezelése, nyilvántartás és értesítés
A Szolgáltató az Egyedi Bérlői Szerződés megkötéséhez kizárólag a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben szükséges adatokat, igazolásokat és dokumentumokat kérheti be a Bérlőtől. A Szolgáltató a bekért adatokat kizárólag a szerződés teljesítése érdekében és a vonatkozó jogszabályokban előírt ideig tarthatja nyilván. Az adatok bekérése és benyújtása – különösen magánszemélyek esetén – az információs önrendelkezési jognak megfelelően történik.
A Bérlői szerződés megkötésekor a természetes személy Bérlő a szerződésben köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást egyéni Bérlőként vagy nem egyéni Bérlőként (üzleti/intézményi Bérlő) kívánja igénybe venni.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Ha az adatokat a Bérlő nem, vagy nem a valóságnak megfelelően adja meg, úgy a Szolgáltató a Bérlői szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot érvénytelennek tekinti, amelyről a Bérlőt lehetőség szerint a szerződéskötéssel egyező módon értesíti.
A Szolgáltató az Egyedi Bérlői Szerződés megkötéséhez az alábbi adatokat kérheti be és tarthatja nyilván a Bérlőtől:
Magánszemély esetén:
– Név, születési név
– Lakcím, ideiglenes lakcím
Üzleti Bérlő esetén:
– Cégszerű megnevezés
– Adószám
– Székhely, telephely, fióktelep
A Szolgáltató az Egyedi Bérlői Szerződés megkötéséhez további adatokat a Bérlő kifejezett hozzájárulása alapján kérhet be és tarthat nyilván, melyek különösen a következők lehetnek:
Magánszemély esetén:
– Személyi igazolvány száma
– Adószám
Üzleti Bérlő esetén:
– Levelezési cím
– Cégbírósági bejegyzés másolata
– Adószám
– Aláírási címpéldány másolata
Mindkét bérlői kategóriában:
– Fizetés módja
– Telefonszám, telefax
– Értesítési és elektronikus levélcím (e-mail)
– Kapcsolattartó személy neve és elérhetőségei
– Jelszavak, felhasználónevek, azonosítási számok
– A szolgáltatás biztosításához és a szolgáltatásbiztosítás utólagos igazolásához szükséges adatok
A Bérlő tájékoztatása történhet telefonon, faxon, postai úton, sms-ben, e-mailben, honlapon vagy sajtótermékben történő közzététel formájában, vagy más elektronikus úton. A Szolgáltató a Bérlő által megadott elektronikus levélcímet veszi alapul az elektronikus értesítésekhez kapcsolattartási e-mail címnek. A közvetlen írásbeli értesítés alkalmazása esetén a Szolgáltató kézbesítettnek tekinti azt a küldeményt, amely a Bérlő címéről két egymást követő alkalommal „nem kereste” vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel tér vissza a Szolgáltatóhoz. Amennyiben jelen ÁSZF a Bérlő közvetlen írásbeli értesítését nem írja elő, úgy a Szolgáltató a Bérlőt elsősorban elektronikus levélben értesíti. A Szolgáltató kézbesítettnek és hozzáférhetőnek tekinti az elektronikus levelet, ha azt a Bérlő kapcsolattartási e-mail címére megküldte. A Bérlő köteles valós e-mail címet megadni. A hibás, harmadik személy rendelkezésében álló, vagy nem létező e-mail cím megadásából származó károk és egyéb negatív következmények teljes egészében az Előfizetőt terhelik.
Az Egyedi Bérlői Szerződés, illetve az azokban alkalmazott díj Szolgáltató általi egyoldalú módosítása a nyilatkozattétel elmulasztása esetén a Bérlő részéről elfogadottnak minősül.
3. A SZERZŐDÉS TARTALMA

3.1. Jelen szerződés létrejött egyfelől a WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft. (cégbejegyzési-szám: 01-09-949386 – továbbiakban Szolgáltató) és a Szolgáltató domain és tárhely szolgáltatásait igénybevevő bérlő – továbbiakban Bérlő között.
3.2. Az Bérlő a számla kiegyenlítésével elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
3.3. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.)Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
4. A BÉRLŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Folyamatosan, az üzemidő 99.5%-os időtartamában jogosult a tárhely-használatra, az 5.2. pontban hivatkozott rendes- és rendkívüli karbantartások figyelembe vételével.
4.2. A Bérlő köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért a Bérlő felelősséggel tartozik.
4.3. A Bérlő köteles a szerveren elhelyezett kódok (tartalom- és honlap-kezelő rendszerek, pl: Mambo-Joomla, PHP-Nuke, Drupal, e107 stb.) biztonsági frissítéseiről gondoskodni, különös tekintettel a nyílt forráskódú alkalmazásokra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a biztonsági kockázattal használt programok és kódok használatából eredő károkért. A Bérlő számítástechnikai rendszerének biztonsági hiányosságaiból eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett kár esetében a Szolgáltató nem vonható felelősségre.
4.4. A tárhely-használat során köteles megtartani a Magyar Köztársaság Alkotmányának és a hatályos jogszabályoknak a személyiségi jogok védelmére vonatkozó rendelkezéseit.
4.5. A tárhely-használat során köteles megtartani a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, különös tekintettel az internet-használatra, számítógép birtoklására és használatára vonatkozóan, valamint a szerzői jogokra, továbbá köteles teljes körűen megtartani az Internet Etikai Kódexének (Netikett) minden előírását.
4.6. Nem használhatja a tárhelyet kéretlen reklámcélú üzenet küldésére, más felhasználó zaklatására. Nem helyezhet el rajta olyan anyagot, mely törvénybe ütközik, mások jogait sérti, fajgyűlöletet szító, illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység végzéséhez nyújt segítséget. Nem helyezhet el, illetve nem futtathat olyan programkódot, vagy programot, amely bármilyen módon kárt okoz vagy kár okozására alkalmas, vagy a tárhelyet működtető szerver működését zavarja, lassítja, üzemszerű működését akadályozza vagy lehetetlenné teszi.
4.7. A hírlevélküldési tevékenysége során a Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogi úton érvényesítheti kártérítési igényét bármilyen, a Szolgáltatót ért közvetett, vagy közvetlen kár esetén. Ezen felül, amennyiben a Szolgáltató szervereinek üzembiztonsága az illegális, tömeges hírlevélküldés miatt korlátozásra kerül, így például a törvényt sértő reklámlevél kiküldése miatt a Szolgáltató szervereinek IP-címe nemzetközi tiltólistára kerül, a Szolgáltató rendőrségi büntető feljelentést tehet a Btk. 300/C. § (1) pontjának megsértése miatt.
4.8. A Bérlő köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. A Bérlő elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és a Bérlő adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.
4.9. Abban az esetben, ha a Bérlő legalább egy alkalommal 30 napot meghaladó számlatartozást halmozott fel, illetve, ha a Szolgáltató anyagilag kockázatosnak ítéli meg az Bérlőt a felhalmozott számlatartozás, és/vagy a késedelmes számlafizetés miatt, a Szolgáltató elállhat az előfizetési ciklus meghosszabbításától.
4.10. A Szolgáltató – 30 napot meghaladó számlatartozás esetén – jogosult korlátozni az ugyanazon Bérlő nevén lévő egyéb szolgáltatásokat.
4.11. A Szolgáltató a Bérlői szerződés felmondását követően, vagy a 30 napot meghaladó számlatartozás esetén, nem köteles szerverein tárolni a Bérlő tulajdonában lévő adatállományokat.
4.12. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a számlatartozás miatti szolgáltatás-felfüggesztésből eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett kárért.
4.13. Az Bérlő köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.
4.14. A tárhely használata során az esetleges jogsértő cselekményeiért, mulasztásaiért, harmadik személyeknek okozott károkért a Bérlő felelős, amely felelősség kiterjed a Szolgáltatónak okozott károkért való teljes körű kártérítési felelősségre is.
4.15. Haladéktalanul bejelenti a Szolgáltatónak, ha a tárhely-használat során üzemzavart észlel. A bejelentés megtehető elektronikus levélben, a jelen szerződésben meghatározott e-mail címre, vagy telefonon.
4.16. A tárhely-használatot sem egészben, sem részben harmadik személynek sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem jogosult átengedni – kivéve a Viszonteladói Szerződéssel rendelkező Bérlőt -, az esetleges átengedésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik, ide értve a jogosulatlan tárhely-használatért viselt felelősséget.
4.17. A tárhely-használathoz szükséges minden technikai és egyéb feltételt (szoftver, hardver, telekommunikációs eszköz és vonal, stb.) a Bérlő saját költségére és kockázatára maga biztosítja.
4.18. Amennyiben a Bérlő csak tárhelyet bérel, úgy a szerverről külön díj felszámítása nélkül napi maximum 200 db. e-mail küldhető ki a php mail() funkció (függvény), SMTP és webmail használatával. Amennyiben a Bérlő ennél több e-mailt szeretne kiküldeni a szerverről, úgy ezt külön kérnie kell a Szolgáltatótól.
4.19. Amennyiben a Bérlő tárhelyet bérel, úgy a normál, a Szolgáltató honlapján meghirdetett díjak napi maximum 5000 oldalletöltésig érvényesek. Napi 5000 oldalletöltést meghaladó forgalom esetén a tárhely biztosítása egyedi szerződés alapján történhet.
4.20. A tárhely-használathoz szükséges adatokat, azonosítókat, információkat a Bérlő köteles megfelelően őrizni és titokban tartani. A használatukból eredő károkért, ide értve a jogosulatlan használatot is, kizárólag a Bérlő felel.
5. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat nyilvántartani a Bérlőről, amelyeket statisztika készítéséhez felhasználhat. A Szolgáltató adatkezelésre, illetve adatbiztonságra vonatkozó feltételeit jelen ÁSZF 8. pontja tartalmazza.
5.2. A tárhely-használatot a Szolgáltató folyamatosan, éves szinten 99.5% üzemidőre biztosítja Bérlő számára. . A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, a rendszerfejlesztés miatti üzemszünetek, valamint a Szolgáltató hibáján kívüli, rendkívüli estek (pl. tűzvész, földrengés, stb.) okozta üzemzavarok. A rendes karbantartáson kívül szükségessé váló rendkívüli karbantartást Szolgáltató lehetőség szerint csak kivételesen végez.
5.3. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának kiegyenlítésétől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél (alvállalkozó, szerződéses vagy konzorciumos) partner által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít a Bérlő felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
5.4. A zavartalan tárhely-használat biztosítása érdekében a Szolgáltató megtesz minden, a felelősségi körébe tartozó lehetséges intézkedést, ide értve a szerver megfelelő védelmét a jogosulatlan használókkal, illetve jogosulatlan behatolókkal (hacker) szemben.
5.5. A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A Szolgáltató csak a szerverkörnyezet szakszerű üzemeltetése kapcsán felmerülő problémák esetére nyújt támogatást, a web-programozási, szakmai kérdéskörök nem a Szolgáltató illetőségébe tartoznak.
5.6. A Szolgáltató szúrópróbaszerűen ellenőrzi a tárhely-használatot, ide értve az azon elhelyezett tartalmak ellenőrzését is, és esetleges jogszabálysértés esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, ide értve a tárhely-használat azonnali felfüggesztését, vagy döntése szerint azonnali megszüntetését is.
5.7. A Szolgáltató elektronikus levélben értesíti a Bérlőt a jelen szerződésben megadott e-mail címen, ha nem szerződésszerű tárhely-használatot észlel.
5.8. A nem szerződésszerű tárhely-használat esetén a Szolgáltató jogosult a tárhely- használat biztosítását azonnali hatállyal megszüntetni. Nem szerződésszerű tárhely-használatnak minősül különösen a 4. és 12. pontban felsorolt kötelezettségek bármelyikének megsértése.
5.9. Abban az esetben, ha a Szolgáltató üzembiztonsága – igazolhatóan – veszélybe kerül, a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal módosítani az Általános Szerződési Feltételeket, erről azonban köteles előzetesen elektronikus úton továbbított írásos tájékoztatást (indoklást) nyújtani Bérlőinek.
5.10. Az előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható, kivéve a kvóták változásából eredő tartalmi és díjváltozásokat, melyekre csak a fenti 15 napos bejelentési kötelezettség vonatkozik.
5.11. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja a Bérlő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.
5.12. A Szolgáltató jogosult – előzetes értesítés mellett – ellenőrizni a szerverein tárolt személyes adatok eredetét.
5.13. Amennyiben a Bérlő nem tudja igazolni, hogy a Szolgáltató szerverein tárolt személyes adatokat (e-mail-címeket, stb.) nem a hatályos törvények szerint kezeli, valamint megtagadja az adatok Szolgáltató általi ellenőrzését, ezen esetben a Szolgáltató jogosult az adatok lementését (átadását) követően törölni az ellenőrizetlen személyes adatokat, valamint jogosult azonnali hatállyal az adatokat használó szolgáltatást felmondani.
5.14. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a domain-regisztráció során felmerülő közvetlen, vagy közvetett károkért, így a domain-igénylő saját kockázatára igényli az általa kiválasztott domain-nevet. A magyar .hu közdomainek esetében az aktuális Internet Szolgáltatók Tanácsa Kht. (ISZT) szabályzata a mérvadó, mely a www.domain.hu oldalon található. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az igényelt domain-név foglaltságát.
5.15. A Szolgáltató felelőssége: A Szolgáltató maximum a neki fizetett díj erejéig vállal anyagi felelősséget. Kivételt képeznek a biztosítás jellegű szolgáltatások és az egyedi megállapodások. Adatokért, adatvesztés ellen csak külön megállapodás esetén vállal felelősséget.
5.16. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, valamint a jelen ÁSZF-et, erről azonban legalább 15 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles a Bérlőt a honlapján.
5.17. A Szolgáltató jogosult az általa, mint Szolgáltató által kötött Egyedi Bérlői Szerződéseket engedményezés és tartozásátvállalás, vagy – amennyiben a Szolgáltató tárgybeli üzletágát harmadik személyre bármilyen jogcímen átruházza – az Egyedi Bérlői Szerződéseket az Eht. 132 § (2) bekezdése alapján egyoldalú, a Bérlő hozzájárulása nélkül való módosítása útján átruházni adott harmadik személyre.
6. BÉRLETI DÍJ, ADMINISZTRÁCIÓS DÍJ, VISSZAKAPCSOLÁSI DÍJ, RENDSZERGAZDAI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A tárhely-használat éves díja, a weboldalon feltüntetett, és szerződésben igényelt plusz szolgáltatások díja, amely a szerződésszerű tárhely-használat ellenértékét foglalja magában, függetlenül attól, hogy a Bérlő használta -e, illetve mekkora időtartamban használta a tárhelyet. A bérleti díj összegét a rendes karbantartás nem csökkenti. A rendkívüli karbantartás, javítás idejére bérleti díj nem illeti meg a Szolgáltatót, ha a rendkívüli karbantartás, illetve a javítás időtartama a 48 (negyvennyolc) órát meghaladja.
6.2. Azokban az esetekben, amikor a tárhely elérhetősége 99,5% alá csökken, a következő kedvezményeket adjuk a következő havi díjból.
A weboldal elérhetősége A kedvezmény mértéke százalékban
99.5% – 100% 0%
98% – 99.5% 10%
95% – 97.9% 25%
90% – 94.9% 50%
89.9% vagy kevesebb 100%
6.3. Ahhoz, hogy a kedvezményt igénybe vehesse, a leállást követő hét napon belül kérni kell azt. Az igényléshez egy e-mailt szükséges küldenie, a server@webhosticon.com címre, amely tartalmazza az érintett weboldal címét, és a leállás pontos dátumát és időtartamát.
6.4. A kedvezményt egy napon belül (24 óra) érvényesítjük, amennyiben a szolgáltatásunkat ellenőrző cég megerősíti a kiesés tényét.
6.5. Amennyiben nem sikerül megerősíteni a reklamációt a kérdéses oldallal kapcsolatban, a kedvezményt nem érvényesítjük.
6.6. A díjat előre egy összegben fizeti meg a Bérlő, a számlán szereplő fizetési határidőig, bankátutalással, a Szolgáltató, CIB Bank Zrt.-nél üzemeltetett, 10700536-47671207-51100005 számú bankszámlára vagy a Szolgáltató, PayPal által üzemeltetett paypal@webhosticon.com című számlájára. A Szolgáltató egyes esetekben lehetővé teszi a havi tárhely-bérlet fizetési lehetőséget. Erről a tárhely csomagok megrendelő lapjain nyújt tájékoztatást.
6.7. A Szolgáltató jogosult abban az esetben 1.000 Ft (azaz Egyezer forint)+ Áfa/alkalom számlázási adminisztrációs költséget felszámítani, ha a Bérlő hibájából a már kiállított, és postázás alatt lévő számlát módosítani, vagy sztornózni kell. A számlázási adatokat – még a számla kiállítását megelőzően – köteles a Szolgáltató írásban közölni (visszaolvasni) az előfizetőnek. Az adminisztrációs díjról a Szolgáltató köteles írásban tájékoztatni a számlamódosítást megelőzően a Bérlőt.
6.8. A tárhely-használat biztosítás felfüggesztésének megszüntetése esetén a Bérlő 1.000 Ft (azaz Egyezer forint) +ÁFA/alkalom összegű visszakapcsolási díj megfizetésre köteles.
6.9. A Bérlő által okozott probléma, adatvesztés esetén a Bérlő kérheti biztonsági mentés visszaállítását 24 órán belül 3.000 Ft (azaz háromezer forint) +ÁFA/alkalom összegű rendszergazdai díjért.
6.10. A bármely okból megszüntetett tárhely-használat nem állítható vissza, a szerződés megszűnik.
6.11. Fizetési késedelem esetén a Bérlő a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelemi kamatot köteles fizetni.
6.12. Ha a fizetési késedelem a 10 (tíz) napot meghaladja, a Szolgáltató jogosult a tárhely-használat biztosítását felfüggeszteni mindaddig, amíg a Bérlő a teljes tartozását meg nem fizeti.
6.13. A bérleti díjat a Szolgáltató jogosult minden naptári év utolsó hónapjában felülvizsgálni és az összegére vonatkozóan a következő évi hatállyal ajánlatot tenni Bérlőnek a jelen szerződésben meghatározott e-mail címre küldött elektronikus levélben. Abban az esetben, ha az ajánlatban közölt összeget a Bérlő nem kívánja elfogadni, erről a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíti. Az ajánlat el nem fogadása a szerződés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatnak minősül, amely a jelen szerződést a tárgyév utolsó napjával szünteti meg..
6.14. Túlfizetések esetén csak az 1.000Ft-ot, azaz egyezer forintot meghaladó túlfizetést áll módunkban visszautalni.
7. SZAVATOSSÁG, FELELŐSSÉG

7.1. Szolgáltató kizárólag a tárhelyet működtető szerver jelen szerződés szerinti zavartalan működéséért felel.
7.2. A tárhely-használat kockázata, és minden felelőssége a Bérlőt terheli. Különös tekintettel a Bérlő által használt, illetve a tárhely használatához bárki által igénybe vett minden eszköz (számítógép, stb.) megfelelő, szakszerű és biztonságos működésére, behatolás elleni védelmére, karbantartására, a felmerülő hibák javítására, továbbá a tárhely-használathoz igénybe vett internetes és egyéb szolgáltatások megfelelőségére, biztonságára, függetlenül attól, hogy a szolgáltatásokat mely szervezettől vagy személytől, milyen módon és eszközzel veszi igénybe a tárhely használója.
7.3. Az 5.2. pontban hivatkozott rendes karbantartása szerződésszerű végzése ideje alatt a tárhely nem használható, az ebből eredő károkért és kockázatokért a Szolgáltató nem felel.
7.4. Az 5.2. pontban hivatkozott rendkívüli karbantartás, illetve javítás ideje alatt a tárhely nem használható, az ebből eredően a Bérlőnél felmerül igazolt károkért a Szolgáltató legfeljebb a bérleti díjnak a rendkívüli karbantartás, illetve javítás időtartamára eső arányos összegével felel, kötbér a Bérlőt nem illeti meg.
7.5. Vis maior esetén a Szolgáltató mentesül a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. Vis maiornak minősül minden, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan külső ok, különös tekintettel az internet szolgáltató gerinchálózat összeomlása, a természeti csapásokra, mint árvíz, tűz, földrengés, vihar, villámcsapás, nagy mennyiségű csapadék, továbbá sztrájkra, merényletre, illetve állami intézkedésre.
7.6. Kéretlen levél (SPAM). Amennyiben a Bérlő kéretlen leveleket küld, illetve nem a feliratkozott (hírlevél) és jóváhagyott ügyfélkörének küld email leveleket (spam), és a Szolgáltató erről megbizonyosodik (harmadik személy visszajelzése, spam listára való kerülés, stb.), abban az esetben, a Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért. Az esetleges letiltások –spam listára való felkerülés, – harmadik félnek okozott kár, illetve a Szolgáltató teljes kárának megtérítésére kötelezhető.
7.7. A Szolgáltató szerverein nyílt forráskódú (Open Source) szoftverek használatát ingyen biztosítja a Bérlőnek. Ezen nyílt forráskódú (Open Source) szoftverek használatából fakadó károkért semmilyen felelősséget nem vállal. Minden felelősség a Bérlőt terheli.
8. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

8.1. A Bérlő adatait a hozzájárulása nélkül a Szolgáltató nem jogosult harmadik személy számára átadni vagy hozzáférhetővé tenni, kivéve a Szolgáltató jogi, illetve gazdasági képviseletét ellátó cégek.
8.2. A jelen szerződésben rögzített adataiban bekövetkező bármely változást a Bérlő köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmulasztásából, illetve késedelmes teljesítéséből eredő minden kár a Bérlőt terheli.
8.3. A Bérlő adatait a Szolgáltató jogosult kezelni, ide értve azok nyilvántartását is.
9. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

9.1. A jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik.
9.2. Bármelyik fél jogosult 15 (tizenöt) napos határidővel indokolási kötelezettség nélkül írásban felmondani. A felmondás bejelentése nem mentesít a szerződésszerű kötelezettségek teljesítése alól, ide értve a Szolgáltató részéről a tárhely biztosításának kötelezettségét, illetve a Bérlő részéről a bérleti díj megfizetésének kötelezettségét.
9.3. Bármely fél súlyos szerződésszegése azonnali hatályú felmondást biztosít a másik szerződő fél számára. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a tárhely biztosítására vonatkozó kötelezettség megszegése a Szolgáltató részéről, illetve a 4. és 12. pontban foglalt bármely kötelezettség megszegése a Bérlő részéről.
10. A TÁRHELYHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

10.1. A Bérlő, a jelen szerződés megkötésekor választhat a Szolgáltató által felkínált, és a webtárhely biztosításhoz szorosan kapcsolódó egyéb szolgáltatások közül, amelynek tételes díjait a Szolgáltató a weboldalán lehet megtalálni.
10.2. Domain szolgáltatások
10.3. A domain nevekkel kapcsolatos ügyintézés kiterjed a Bérlő által igényelt név vagy nevek az azokat kezelő hivatalos szervezetnél történő bejegyzésére, regisztrációjára, valamint a domainhez tartozó, úgynevezett domain name service-hez – röviden DNS – kapcsolódó ügyintézésre.
10.4. Amennyiben a Bérlő határozatlan időre megkötött domain szerződéssel rendelkezik a
10.5. Szolgáltatónál, és domain regisztrációja lejár, a Szolgáltató a Bérlő előzetes beleegyezésének kérése nélkül meghosszabbítja a Bérlő domain nevét, kivéve, ha a domain regisztrációjának lejáratát 30 (harminc) nappal megelőzően a Bérlő írásban jelezte felmondási/törlési kérelmét a Szolgáltató felé.
10.6. Határozott időre szóló önálló domain szolgáltatás esetén a domain név törlésre kerül, amennyiben a Bérlő a domain regisztrációjának lejáratát 30 (harminc) nappal megelőzően írásban nem jelzi hosszabbítási szándékát a Szolgáltató felé.
10.7. Határozott időre szóló kiegészítő domain szolgáltatás esetén – amennyiben a domain regisztrációja lejár -, a Szolgáltató a Bérlő előzetes beleegyezésének kérése nélkül meghosszabbítja a Bérlő domain nevét, kivéve, ha a domain regisztrációjának lejáratát 30 (harminc) nappal megelőzően a Bérlő írásban jelezte felmondási/törlési kérelmét a Szolgáltató felé.
10.8. A Bérlő a domain meghosszabbításáról kiállított számlát köteles kiegyenlíteni a Szolgáltatónak, kivéve, ha előfizetői szerződését határidőben felmondta.
10.9. A Bérlő a domain regisztrációnál megadott adatokért, különös figyelemmel az elektronikus levelezési cím aktualizálásáért maga felel, a változásokat önként jelzi a Szolgáltató ügyfélszolgálatán.
10.10. A Bérlő a domain lejárati idejét – .hu végződés esetén – előzetesen maga is ellenőrizheti a www.domain.hu oldalon, vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül.
10.11. Nemzetközi domain név esetén a regisztráció, illetve lejárat dátuma a Szolgáltató Ügyfélszolgálata mellett úgynevezett whois segítségével is ellenőrizhető, ez .eu domain esetén például a www.whois.eu weboldalon található, más .com .net .org .info stb. a www.who.is weboldal használható, de bármely más, hiteles és korrekt eredményt adó alkalmazás is felhasználható.
10.12. Magyar domain végződések (.hu) esetében a fenntartási díj a regisztráció időpontjától számított 2 (kettő) év elteltével válik esedékessé, egyéb végződésű domainek esetében a regisztrációtól számítva, évente szükséges a hosszabbítás/díjfizetés.
10.13. Domain szolgáltatások
– Domain regisztráció
– Névszerver módosítás
– DNS zóna módosítás
– Domain átkérés más szolgáltatótól (átregisztráció)
– Domain átadás
– Domain parkoltatás (A parkoltatás nem változtat a domain lejárati dátumán)
11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1. Jelen Szerződés a felek kölcsönös egyetértésével, kizárólag írásban módosítható vagy egészíthető ki.
11.2. A mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
11.3. A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő minden vitájukat a felek megkísérlik békés úton rendezni. Sikertelenség esetére kikötik – értékhatártól függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság hatáskörét és kizárólagos illetékességét a vita rendezésére.
11.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
11.5. A felek kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés megkötésére, az abban foglalt kötelezettségek vállalására és teljesítésére.
11.6. Az Általános Szerződési üzleti érdekeinek megóvása érdekében egyoldalúan módosíthatja, és erről értesítést küld a Bérlőnek.
11.7. A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail címek: a Szolgáltató részéről a tarhelydomain.com honlapon feltüntetett e-mail-címek, a Bérlő részéről pedig a honlapunkon elektronikus úton leadott megrendelésen kapcsolattartóként megadott személy e-mail-címe. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő e-mail címekről történő kommunikációt is.
12. TILTÁSOK

12.1. 90 másodpercnél hosszabb ideig használni a rendszer erőforrásainak (CPU/memória) több mint 20%-át tilos;
12.2. IRCD futtatása a szerveren tiltott;
12.3. Tilos két időzített szkript-futtatás (cron job) indítani úgy, hogy közöttük nem telt el minimálisan 15 perc;
12.4. Játékszerverek futtatása, folyamatos játékszerver statisztika, egyéb nagy látogatottságot generáló statisztikai rendszerek üzemeltetése, teamspeak, ventrillo vagy más kommunikációs alkalmazás, torrentek és a torrenttel kapcsolatos oldalak, trackerek vagy alkalmazások használta tiltott;
12.5. Bármilyen IRC vagy hálózati alkalmazás használata tilos;
12.6. Bármilyen indexelő, vagy web spider jellegű alkalmazás használata tilos;
12.7. Nagyszámú fájlok ismétlődő létrehozása és törlése tilos;
12.8. Tilos minden warez, warezzel kapcsolatos oldal üzemeltetése és jogvédett tartalom illegális megosztása;
12.9. MMORPG és egyéb hasonló webes szerepjátékok és böngészős játékok üzemeltetése;
12.10. Tilos a web tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
12.11. Tilos a web tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
12.12. Tilos az Interneten kéretlen e-mail-ek küldése, valamint más felhasználók zaklatása. A Szolgáltató szervereiről küldve kéretlen levélnek minősülnek egyrészről a hatályos jogszabályok szerinti spam-levelek, továbbá minden olyan levél is, mely megfelel a következő feltételeknek:
12.13. A levél címzettje nem kérte önkéntesen az adott levelet, és
12.14. A levél küldője tömegesen küldte ki a hasonló tartalmú leveleket.
12.15. A fenti értelmezés szerint a Szolgáltató szervereiről kiküldve kéretlen levélnek minősülnek az engedélykérő levelek, továbbá kéretlen levélnek minősülnek a nyilvános adatbázisból vagy más forrásból megszerzett email címekre kéretlenül küldött levelek is, de nem minősülnek kéretlennek a magánlevelek, melyek jellemzően egyetlen példányban, egyetlen, vagy összesen csak néhány címzettnek kerülnek kiküldésre. Nem minősülnek kéretlennek az önkéntes feliratkozás után küldött levelek sem, ameddig az olvasó vissza nem vonja a levelek küldésére vonatkozó engedélyét.
12.16. Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
12.17. A tiltások között lévő pontok megszegése – ügyfeleink érdekeit szem előtt tartva – azonnali felfüggesztést von maga után!
13. VISZONTELADÓI RENDELKEZÉSEK

13.1. Viszonteladói tárhely bérlése, csak a Viszonteladói Szerződés megkötésével lehetséges.
13.2. Viszonteladóink felelősek saját klienseik támogatásáért. A Szolgáltató nem vállalja viszonteladója ügyfeleinek támogatását. Amennyiben az ügyfele mégis hozzánk fordul, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy felfüggesszük ügyfélfiókját addig, amíg a viszonteladó vállalni tudja a támogatás felelősségét. Az ügyfelek érdekében, biztonsági okokból minden kérésnek a viszonteladó oldalán kell megoldódnia. A viszonteladó felelős továbbá minden tárolt és továbbított tartalomért, ami, az ő ügyfeleinek fiókja alatt zajlik, valamint ügyfelei akcióiért is
13.3. Szigorúan tilos bármiféle ingyenes tárhely szolgáltatás indítása a viszonteladói csomagoknál! Ennek megszegése azonnali tárhely használati felfüggesztést von maga után.
13.4. A Szolgáltató felfüggeszti minden olyan viszonteladóját, akinek ügyfelei megszegik a hatályos jogszabályokat, vagy az Általános Szerződési Feltételeket.
I. számú melléklet

Fogalomtár

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
A Szolgáltatással kapcsolatban a feleket megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket tartalmazó jelen dokumentum, amely eltérő rendelkezések hiányában kifejezetten a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik.

Egyedi Bérlői Szerződés

A szerződési ajánlat elfogadásával létrejött egyedi szerződés.
Bérlő

Bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet, aki a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Bérlője/felhasználója, a szerződés felett rendelkezési jogot gyakorol, a szerződés alanya.

Bérlői szerződés
A Szolgáltató és a Bérlő között, a Bérlő által megjelölt szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés, mely egyedi szerződés hiányában a mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételeiből áll.
Éves rendelkezésre állás

Az év 365 napját figyelembe véve számolandó érték, mely a Szolgáltatás minimális működési napjainak számát adja meg %-ban.

Pl.: 99,5%-os éves rendelkezésre állás (365/100)*99,5=363,175 nap.

Szolgáltató

WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.

Készült: 2010. december 1.
###########################################################

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)
Hatályos 2010. december 6-ig
#########################################################

1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSI SZÁMA

A szolgáltató neve: WebHostIcon Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

A szolgáltató rövidített neve: WebHostIcon Szolgáltató Bt.

A szolgáltató székhelye: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.

A szolgáltató cégbírósági bejegyzési száma: Cg. 01-06-780150

A szolgáltató adószáma: 22558855-2-42

A szolgáltató bankszámlaszáma (CIB Bank Zrt.): 10700536-47671207-51100005

2. EGYEDI BÉRLŐI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

2.1. Szerződéskötés
A Bérlő és a Szolgáltató között, a Bérlő által megrendelt Szolgáltatás igénybevételére a felek között Bérlői Szerződés jön létre, amely két részből áll: a jelen ÁSZF + Egyedi Bérlői Szerződés. Az Egyedi Bérlői Szerződés a megrendeléssel jön létre, és azon a napon lép hatályba, amikor a Szolgáltatás, aktiválásra kerül. A szerződéskötés elektronikus úton írásban, szóban, vagy ráutaló magatartással jöhet létre.
A Szolgáltató a hozzá beérkezett igényléseket (megrendeléseket) nyilvántartása veszi és feldolgozza. Amennyiben az igénylés hibás vagy hiányos, a Szolgáltató 15 napon belül felszólítja az igénylőt az igénylés kiegészítésére vagy kijavítására. Amennyiben az igénylő e kérésnek az előírt határidőn belül nem tesz eleget, a Szolgáltató törölheti a megrendelését a nyilvántartásából. A Szolgáltató az igénybejelentésben szereplő Szolgáltatások feltételeit és díjait az igénybejelentés dátuma alapján érvényesíti.
2.1.1. Szerződéskötés írásban
A Felek írásos szerződésnek fogadják el az elektronikus úton (fax, e-mail, elektronikus adatlap) küldött megrendeléseket. Az igénylő a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlatát a Szolgáltató Interneten közzétett regisztrációs oldalán elhelyezett elektronikus adatlap szabályos és valóságnak megfelelő adatokkal történő kitöltésével és elektronikus úton történő megküldésével teszi meg. A Szolgáltató az ajánlat elfogadását az igénylő felé elektronikus úton 48 órán belül visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás az igénylő ajánlatának elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg az igénylőhöz, az igénylő ajánlati kötöttsége megszűnik. A szerződés a felek között visszaigazolással jön létre.
2.1.2. Szerződéskötés szóban
Az igénylő a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlatot szóban, a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül teszi meg. A Szolgáltató 48 órán belül az általa nyújtott szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentumot (visszaigazolást) küld faxon vagy elektronikus úton az igénylő részére. A szerződés a visszaigazolással jön létre.
2.2. A Bérlői igények kezelése, nyilvántartás és értesítés
A Szolgáltató az Egyedi Bérlői Szerződés megkötéséhez kizárólag a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben szükséges adatokat, igazolásokat és dokumentumokat kérheti be a Bérlőtől. A Szolgáltató a bekért adatokat kizárólag a szerződés teljesítése érdekében és a vonatkozó jogszabályokban előírt ideig tarthatja nyilván. Az adatok bekérése és benyújtása – különösen magánszemélyek esetén – az információs önrendelkezési jognak megfelelően történik.
A Bérlői szerződés megkötésekor a természetes személy Bérlő a szerződésben köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást egyéni Bérlőként vagy nem egyéni Bérlőként (üzleti/intézményi Bérlő) kívánja igénybe venni.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Ha az adatokat a Bérlő nem, vagy nem a valóságnak megfelelően adja meg, úgy a Szolgáltató a Bérlői szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot érvénytelennek tekinti, amelyről a Bérlőt lehetőség szerint a szerződéskötéssel egyező módon értesíti.
A Szolgáltató az Egyedi Bérlői Szerződés megkötéséhez az alábbi adatokat kérheti be és tarthatja nyilván a Bérlőtől az Eht. 129. § (6) bekezdés d) pontja, 154.§ (1) bekezdése, és 157. § (2) bekezdése alapján:
Magánszemély esetén:
– Név, születési név
– Lakcím, ideiglenes lakcím
Üzleti Bérlő esetén:
– Cégszerű megnevezés
– Adószám
– Székhely, telephely, fióktelep
A Szolgáltató az Egyedi Bérlői Szerződés megkötéséhez további adatokat a Bérlő kifejezett hozzájárulása alapján kérhet be és tarthat nyilván, melyek különösen a következők lehetnek:
Magánszemély esetén:
– Személyi igazolvány száma
– Adószám
Üzleti Bérlő esetén:
– Levelezési cím
– Cégbírósági bejegyzés másolata
– Adószám
– Aláírási címpéldány másolata
Mindkét bérlői kategóriában:
– Fizetés módja
– Telefonszám, telefax
– Értesítési és elektronikus levélcím (e-mail)
– Kapcsolattartó személy neve és elérhetőségei
– Jelszavak, felhasználónevek, azonosítási számok
– A szolgáltatás biztosításához és a szolgáltatásbiztosítás utólagos igazolásához szükséges adatok
A Bérlő tájékoztatása történhet telefonon, faxon, postai úton, sms-ben, e-mailben, honlapon vagy sajtótermékben történő közzététel formájában, vagy más elektronikus úton. A Szolgáltató a Bérlő által megadott elektronikus levélcímet veszi alapul az elektronikus értesítésekhez kapcsolattartási e-mail címnek. A közvetlen írásbeli értesítés alkalmazása esetén a Szolgáltató kézbesítettnek tekinti azt a küldeményt, amely a Bérlő címéről két egymást követő alkalommal „nem kereste” vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel tér vissza a Szolgáltatóhoz. Amennyiben jelen ÁSZF a Bérlő közvetlen írásbeli értesítését nem írja elő, úgy a Szolgáltató a Bérlőt elsősorban elektronikus levélben értesíti. A Szolgáltató kézbesítettnek és hozzáférhetőnek tekinti az elektronikus levelet, ha azt a Bérlő kapcsolattartási e-mail címére megküldte. A Bérlő köteles valós e-mail címet megadni. A hibás, harmadik személy rendelkezésében álló, vagy nem létező e-mail cím megadásából származó károk és egyéb negatív következmények teljes egészében az Előfizetőt terhelik.
Az Egyedi Bérlői Szerződés, illetve az azokban alkalmazott díj Szolgáltató általi egyoldalú módosítása a nyilatkozattétel elmulasztása esetén a Bérlő részéről elfogadottnak minősül.
3. A SZERZŐDÉS TARTALMA

3.1. Jelen szerződés létrejött egyfelől a WebHostIcon Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (cégbejegyzési-szám: 01-06-780150 – továbbiakban Szolgáltató) és a Szolgáltató domain és tárhely szolgáltatásait igénybevevő bérlő – továbbiakban Bérlő között.
3.2. Az Bérlő a számla kiegyenlítésével elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
3.3. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.
4. A BÉRLŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Folyamatosan, az üzemidő 99.5%-os időtartamában jogosult a tárhely-használatra, az 5.2. pontban hivatkozott rendes- és rendkívüli karbantartások figyelembe vételével.
4.2. A Bérlő köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért a Bérlő felelősséggel tartozik.
4.3. A Bérlő köteles a szerveren elhelyezett kódok (tartalom- és honlap-kezelő rendszerek, pl: Mambo-Joomla, PHP-Nuke, Drupal, e107 stb.) biztonsági frissítéseiről gondoskodni, különös tekintettel a nyílt forráskódú alkalmazásokra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a biztonsági kockázattal használt programok és kódok használatából eredő károkért. A Bérlő számítástechnikai rendszerének biztonsági hiányosságaiból eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett kár esetében a Szolgáltató nem vonható felelősségre.
4.4. A tárhely-használat során köteles megtartani a Magyar Köztársaság Alkotmányának és a hatályos jogszabályoknak a személyiségi jogok védelmére vonatkozó rendelkezéseit.
4.5. A tárhely-használat során köteles megtartani a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, különös tekintettel az internet-használatra, számítógép birtoklására és használatára vonatkozóan, valamint a szerzői jogokra, továbbá köteles teljes körűen megtartani az Internet Etikai Kódexének (Netikett) minden előírását.
4.6. Nem használhatja a tárhelyet kéretlen reklámcélú üzenet küldésére, más felhasználó zaklatására. Nem helyezhet el rajta olyan anyagot, mely törvénybe ütközik, mások jogait sérti, fajgyűlöletet szító, illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység végzéséhez nyújt segítséget. Nem helyezhet el, illetve nem futtathat olyan programkódot, vagy programot, amely bármilyen módon kárt okoz vagy kár okozására alkalmas, vagy a tárhelyet működtető szerver működését zavarja, lassítja, üzemszerű működését akadályozza vagy lehetetlenné teszi.
4.7. A hírlevélküldési tevékenysége során a Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogi úton érvényesítheti kártérítési igényét bármilyen, a Szolgáltatót ért közvetett, vagy közvetlen kár esetén. Ezen felül, amennyiben a Szolgáltató szervereinek üzembiztonsága az illegális, tömeges hírlevélküldés miatt korlátozásra kerül, így például a törvényt sértő reklámlevél kiküldése miatt a Szolgáltató szervereinek IP-címe nemzetközi tiltólistára kerül, a Szolgáltató rendőrségi büntető feljelentést tehet a Btk. 300/C. § (1) pontjának megsértése miatt.
4.8. A Bérlő köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. A Bérlő elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és a Bérlő adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.
4.9. Abban az esetben, ha a Bérlő legalább egy alkalommal 30 napot meghaladó számlatartozást halmozott fel, illetve, ha a Szolgáltató anyagilag kockázatosnak ítéli meg az Bérlőt a felhalmozott számlatartozás, és/vagy a késedelmes számlafizetés miatt, a Szolgáltató elállhat az előfizetési ciklus meghosszabbításától.
4.10. A Szolgáltató – 30 napot meghaladó számlatartozás esetén – jogosult korlátozni az ugyanazon Bérlő nevén lévő egyéb szolgáltatásokat.
4.11. A Szolgáltató a Bérlői szerződés felmondását követően, vagy a 30 napot meghaladó számlatartozás esetén, nem köteles szerverein tárolni a Bérlő tulajdonában lévő adatállományokat.
4.12. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a számlatartozás miatti szolgáltatás-felfüggesztésből eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett kárért.
4.13. Az Bérlő köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.
4.14. A tárhely használata során az esetleges jogsértő cselekményeiért, mulasztásaiért, harmadik személyeknek okozott károkért a Bérlő felelős, amely felelősség kiterjed a Szolgáltatónak okozott károkért való teljes körű kártérítési felelősségre is.
4.15. Haladéktalanul bejelenti a Szolgáltatónak, ha a tárhely-használat során üzemzavart észlel. A bejelentés megtehető elektronikus levélben, a jelen szerződésben meghatározott e-mail címre, vagy telefonon.
4.16. A tárhely-használatot sem egészben, sem részben harmadik személynek sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem jogosult átengedni – kivéve a Viszonteladói Szerződéssel rendelkező Bérlőt -, az esetleges átengedésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik, ide értve a jogosulatlan tárhely-használatért viselt felelősséget.
4.17. A tárhely-használathoz szükséges minden technikai és egyéb feltételt (szoftver, hardver, telekommunikációs eszköz és vonal, stb.) a Bérlő saját költségére és kockázatára maga biztosítja.
4.18. Amennyiben a Bérlő csak tárhelyet bérel, úgy a szerverről külön díj felszámítása nélkül napi maximum 500 db. e-mail küldhető ki a php mail() funkció (függvény), SMTP és webmail használatával. Amennyiben a Bérlő ennél több e-mailt szeretne kiküldeni a szerverről, úgy ezt külön kérnie kell a Szolgáltatótól.
4.19. Amennyiben a Bérlő tárhelyet bérel, úgy a normál, a Szolgáltató honlapján meghirdetett díjak napi maximum 5000 oldalletöltésig érvényesek. Napi 5000 oldalletöltést meghaladó forgalom esetén a tárhely biztosítása egyedi szerződés alapján történhet.
4.20. A tárhely-használathoz szükséges adatokat, azonosítókat, információkat a Bérlő köteles megfelelően őrizni és titokban tartani. A használatukból eredő károkért, ide értve a jogosulatlan használatot is, kizárólag a Bérlő felel.
5. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat nyilvántartani a Bérlőről, amelyeket statisztika készítéséhez felhasználhat. A Szolgáltató adatkezelésre, illetve adatbiztonságra vonatkozó feltételeit jelen ÁSZF 8. pontja tartalmazza.
5.2. A tárhely-használatot a Szolgáltató folyamatosan, éves szinten 99.5% üzemidőre biztosítja Bérlő számára. . A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, a rendszerfejlesztés miatti üzemszünetek, valamint a Szolgáltató hibáján kívüli, rendkívüli estek (pl. tűzvész, földrengés, stb.) okozta üzemzavarok. A rendes karbantartáson kívül szükségessé váló rendkívüli karbantartást Szolgáltató lehetőség szerint csak kivételesen végez.
5.3. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának kiegyenlítésétől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél (alvállalkozó, szerződéses vagy konzorciumos) partner által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít a Bérlő felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
5.4. A zavartalan tárhely-használat biztosítása érdekében a Szolgáltató megtesz minden, a felelősségi körébe tartozó lehetséges intézkedést, ide értve a szerver megfelelő védelmét a jogosulatlan használókkal, illetve jogosulatlan behatolókkal (hacker) szemben.
5.5. A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A Szolgáltató csak a szerverkörnyezet szakszerű üzemeltetése kapcsán felmerülő problémák esetére nyújt támogatást, a web-programozási, szakmai kérdéskörök nem a Szolgáltató illetőségébe tartoznak.
5.6. A Szolgáltató szúrópróbaszerűen ellenőrzi a tárhely-használatot, ide értve az azon elhelyezett tartalmak ellenőrzését is, és esetleges jogszabálysértés esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, ide értve a tárhely-használat azonnali felfüggesztését, vagy döntése szerint azonnali megszüntetését is.
5.7. A Szolgáltató elektronikus levélben értesíti a Bérlőt a jelen szerződésben megadott e-mail címen, ha nem szerződésszerű tárhely-használatot észlel.
5.8. A nem szerződésszerű tárhely-használat esetén a Szolgáltató jogosult a tárhely- használat biztosítását azonnali hatállyal megszüntetni. Nem szerződésszerű tárhely-használatnak minősül különösen a 4. és 12. pontban felsorolt kötelezettségek bármelyikének megsértése.
5.9. Abban az esetben, ha a Szolgáltató üzembiztonsága – igazolhatóan – veszélybe kerül, a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal módosítani az Általános Szerződési Feltételeket, erről azonban köteles előzetesen elektronikus úton továbbított írásos tájékoztatást (indoklást) nyújtani Bérlőinek.
5.10. Az előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható, kivéve a kvóták változásából eredő tartalmi és díjváltozásokat, melyekre csak a fenti 15 napos bejelentési kötelezettség vonatkozik.
5.11. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja a Bérlő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.
5.12. A Szolgáltató jogosult – előzetes értesítés mellett – ellenőrizni a szerverein tárolt személyes adatok eredetét.
5.13. Amennyiben a Bérlő nem tudja igazolni, hogy a Szolgáltató szerverein tárolt személyes adatokat (e-mail-címeket, stb.) nem a hatályos törvények szerint kezeli, valamint megtagadja az adatok Szolgáltató általi ellenőrzését, ezen esetben a Szolgáltató jogosult az adatok lementését (átadását) követően törölni az ellenőrizetlen személyes adatokat, valamint jogosult azonnali hatállyal az adatokat használó szolgáltatást felmondani.
5.14. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a domain-regisztráció során felmerülő közvetlen, vagy közvetett károkért, így a domain-igénylő saját kockázatára igényli az általa kiválasztott domain-nevet. A magyar .hu közdomainek esetében az aktuális Internet Szolgáltatók Tanácsa Kht. (ISZT) szabályzata a mérvadó, mely a www.domain.hu oldalon található. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az igényelt domain-név foglaltságát.
5.15. A Szolgáltató felelőssége: A Szolgáltató maximum a neki fizetett díj erejéig vállal anyagi felelősséget. Kivételt képeznek a biztosítás jellegű szolgáltatások és az egyedi megállapodások. Adatokért, adatvesztés ellen csak külön megállapodás esetén vállal felelősséget.
5.16. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, valamint a jelen ÁSZF-et, erről azonban legalább 15 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles a Bérlőt a honlapján.
5.17. A Szolgáltató jogosult az általa, mint Szolgáltató által kötött Egyedi Bérlői Szerződéseket engedményezés és tartozásátvállalás, vagy – amennyiben a Szolgáltató tárgybeli üzletágát harmadik személyre bármilyen jogcímen átruházza – az Egyedi Bérlői Szerződéseket az Eht. 132 § (2) bekezdése alapján egyoldalú, a Bérlő hozzájárulása nélkül való módosítása útján átruházni adott harmadik személyre.
6. BÉRLETI DÍJ, ADMINISZTRÁCIÓS DÍJ, VISSZAKAPCSOLÁSI DÍJ, RENDSZERGAZDAI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A tárhely-használat éves díja, a weboldalon feltüntetett, és szerződésben igényelt plusz szolgáltatások díja, amely a szerződésszerű tárhely-használat ellenértékét foglalja magában, függetlenül attól, hogy a Bérlő használta -e, illetve mekkora időtartamban használta a tárhelyet. A bérleti díj összegét a rendes karbantartás nem csökkenti. A rendkívüli karbantartás, javítás idejére bérleti díj nem illeti meg a Szolgáltatót, ha a rendkívüli karbantartás, illetve a javítás időtartama a 48 (negyvennyolc) órát meghaladja.
6.2. Azokban az esetekben, amikor a tárhely elérhetősége 99,5% alá csökken, a következő kedvezményeket adjuk a következő havi díjból.
A weboldal elérhetősége A kedvezmény mértéke százalékban
99.5% – 100% 0%
98% – 99.5% 10%
95% – 97.9% 25%
90% – 94.9% 50%
89.9% vagy kevesebb 100%
6.3. Ahhoz, hogy a kedvezményt igénybe vehesse, a leállást követő hét napon belül kérni kell azt. Az igényléshez egy e-mailt szükséges küldenie, a server@webhosticon.com címre, amely tartalmazza az érintett weboldal címét, és a leállás pontos dátumát és időtartamát.
6.4. A kedvezményt egy napon belül (24 óra) érvényesítjük, amennyiben a szolgáltatásunkat ellenőrző cég megerősíti a kiesés tényét.
6.5. Amennyiben nem sikerül megerősíteni a reklamációt a kérdéses oldallal kapcsolatban, a kedvezményt nem érvényesítjük.
6.6. A díjat előre egy összegben fizeti meg a Bérlő, a számlán szereplő fizetési határidőig, bankátutalással, a Szolgáltató, CIB Bank Zrt.-nél üzemeltetett, 10700536-47671207-51100005 számú bankszámlára vagy a Szolgáltató, PayPal által üzemeltetett paypal@webhosticon.com című számlájára. A Szolgáltató egyes esetekben lehetővé teszi a havi tárhely-bérlet fizetési lehetőséget. Erről a tárhely csomagok megrendelő lapjain nyújt tájékoztatást.
6.7. A Szolgáltató jogosult abban az esetben 1.000 Ft (azaz Egyezer forint)+ Áfa/alkalom számlázási adminisztrációs költséget felszámítani, ha a Bérlő hibájából a már kiállított, és postázás alatt lévő számlát módosítani, vagy sztornózni kell. A számlázási adatokat – még a számla kiállítását megelőzően – köteles a Szolgáltató írásban közölni (visszaolvasni) az előfizetőnek. Az adminisztrációs díjról a Szolgáltató köteles írásban tájékoztatni a számlamódosítást megelőzően a Bérlőt.
6.8. A tárhely-használat biztosítás felfüggesztésének megszüntetése esetén a Bérlő 1.000 Ft (azaz Egyezer forint) +ÁFA/alkalom összegű visszakapcsolási díj megfizetésre köteles.
6.9. A Bérlő által okozott probléma, adatvesztés esetén a Bérlő kérheti biztonsági mentés visszaállítását 24 órán belül 3.000 Ft (azaz háromezer forint) +ÁFA/alkalom összegű rendszergazdai díjért.
6.10. A bármely okból megszüntetett tárhely-használat nem állítható vissza, a szerződés megszűnik.
6.11. Fizetési késedelem esetén a Bérlő a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelemi kamatot köteles fizetni.
6.12. Ha a fizetési késedelem a 10 (tíz) napot meghaladja, a Szolgáltató jogosult a tárhely-használat biztosítását felfüggeszteni mindaddig, amíg a Bérlő a teljes tartozását meg nem fizeti.
6.13. A bérleti díjat a Szolgáltató jogosult minden naptári év utolsó hónapjában felülvizsgálni és az összegére vonatkozóan a következő évi hatállyal ajánlatot tenni Bérlőnek a jelen szerződésben meghatározott e-mail címre küldött elektronikus levélben. Abban az esetben, ha az ajánlatban közölt összeget a Bérlő nem kívánja elfogadni, erről a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíti. Az ajánlat el nem fogadása a szerződés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatnak minősül, amely a jelen szerződést a tárgyév utolsó napjával szünteti meg..
6.14. Túlfizetések esetén csak az 1.000Ft-ot, azaz egyezer forintot meghaladó túlfizetést áll módunkban visszautalni.
7. SZAVATOSSÁG, FELELŐSSÉG

7.1. Szolgáltató kizárólag a tárhelyet működtető szerver jelen szerződés szerinti zavartalan működéséért felel.
7.2. A tárhely-használat kockázata, és minden felelőssége a Bérlőt terheli. Különös tekintettel a Bérlő által használt, illetve a tárhely használatához bárki által igénybe vett minden eszköz (számítógép, stb.) megfelelő, szakszerű és biztonságos működésére, behatolás elleni védelmére, karbantartására, a felmerülő hibák javítására, továbbá a tárhely-használathoz igénybe vett internetes és egyéb szolgáltatások megfelelőségére, biztonságára, függetlenül attól, hogy a szolgáltatásokat mely szervezettől vagy személytől, milyen módon és eszközzel veszi igénybe a tárhely használója.
7.3. Az 5.2. pontban hivatkozott rendes karbantartása szerződésszerű végzése ideje alatt a tárhely nem használható, az ebből eredő károkért és kockázatokért a Szolgáltató nem felel.
7.4. Az 5.2. pontban hivatkozott rendkívüli karbantartás, illetve javítás ideje alatt a tárhely nem használható, az ebből eredően a Bérlőnél felmerül igazolt károkért a Szolgáltató legfeljebb a bérleti díjnak a rendkívüli karbantartás, illetve javítás időtartamára eső arányos összegével felel, kötbér a Bérlőt nem illeti meg.
7.5. Vis maior esetén a Szolgáltató mentesül a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. Vis maiornak minősül minden, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan külső ok, különös tekintettel az internet szolgáltató gerinchálózat összeomlása, a természeti csapásokra, mint árvíz, tűz, földrengés, vihar, villámcsapás, nagy mennyiségű csapadék, továbbá sztrájkra, merényletre, illetve állami intézkedésre.
7.6. Kéretlen levél (SPAM). Amennyiben a Bérlő kéretlen leveleket küld, illetve nem a feliratkozott (hírlevél) és jóváhagyott ügyfélkörének küld email leveleket (spam), és a Szolgáltató erről megbizonyosodik (harmadik személy visszajelzése, spam listára való kerülés, stb.), abban az esetben, a Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért. Az esetleges letiltások –spam listára való felkerülés, – harmadik félnek okozott kár, illetve a Szolgáltató teljes kárának megtérítésére kötelezhető.
7.7. A Szolgáltató szerverein nyílt forráskódú (Open Source) szoftverek használatát ingyen biztosítja a Bérlőnek. Ezen nyílt forráskódú (Open Source) szoftverek használatából fakadó károkért semmilyen felelősséget nem vállal. Minden felelősség a Bérlőt terheli.
8. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

8.1. A Bérlő adatait a hozzájárulása nélkül a Szolgáltató nem jogosult harmadik személy számára átadni vagy hozzáférhetővé tenni, kivéve a Szolgáltató jogi, illetve gazdasági képviseletét ellátó cégek.
8.2. A jelen szerződésben rögzített adataiban bekövetkező bármely változást a Bérlő köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmulasztásából, illetve késedelmes teljesítéséből eredő minden kár a Bérlőt terheli.
8.3. A Bérlő adatait a Szolgáltató jogosult kezelni, ide értve azok nyilvántartását is.
9. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

9.1. A jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik.
9.2. Bármelyik fél jogosult 15 (tizenöt) napos határidővel indokolási kötelezettség nélkül írásban felmondani. A felmondás bejelentése nem mentesít a szerződésszerű kötelezettségek teljesítése alól, ide értve a Szolgáltató részéről a tárhely biztosításának kötelezettségét, illetve a Bérlő részéről a bérleti díj megfizetésének kötelezettségét.
9.3. Bármely fél súlyos szerződésszegése azonnali hatályú felmondást biztosít a másik szerződő fél számára. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a tárhely biztosítására vonatkozó kötelezettség megszegése a Szolgáltató részéről, illetve a 4. és 12. pontban foglalt bármely kötelezettség megszegése a Bérlő részéről.
10. A TÁRHELYHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

10.1. A Bérlő, a jelen szerződés megkötésekor választhat a Szolgáltató által felkínált, és a webtárhely biztosításhoz szorosan kapcsolódó egyéb szolgáltatások közül, amelynek tételes díjait a Szolgáltató a weboldalán lehet megtalálni.
10.2. Domain szolgáltatások
10.3. A domain nevekkel kapcsolatos ügyintézés kiterjed a Bérlő által igényelt név vagy nevek az azokat kezelő hivatalos szervezetnél történő bejegyzésére, regisztrációjára, valamint a domainhez tartozó, úgynevezett domain name service-hez – röviden DNS – kapcsolódó ügyintézésre.
10.4. Amennyiben a Bérlő határozatlan időre megkötött domain szerződéssel rendelkezik a
10.5. Szolgáltatónál, és domain regisztrációja lejár, a Szolgáltató a Bérlő előzetes beleegyezésének kérése nélkül meghosszabbítja a Bérlő domain nevét, kivéve, ha a domain regisztrációjának lejáratát 30 (harminc) nappal megelőzően a Bérlő írásban jelezte felmondási/törlési kérelmét a Szolgáltató felé.
10.6. Határozott időre szóló önálló domain szolgáltatás esetén a domain név törlésre kerül, amennyiben a Bérlő a domain regisztrációjának lejáratát 30 (harminc) nappal megelőzően írásban nem jelzi hosszabbítási szándékát a Szolgáltató felé.
10.7. Határozott időre szóló kiegészítő domain szolgáltatás esetén – amennyiben a domain regisztrációja lejár -, a Szolgáltató a Bérlő előzetes beleegyezésének kérése nélkül meghosszabbítja a Bérlő domain nevét, kivéve, ha a domain regisztrációjának lejáratát 30 (harminc) nappal megelőzően a Bérlő írásban jelezte felmondási/törlési kérelmét a Szolgáltató felé.
10.8. A Bérlő a domain meghosszabbításáról kiállított számlát köteles kiegyenlíteni a Szolgáltatónak, kivéve, ha előfizetői szerződését határidőben felmondta.
10.9. A Bérlő a domain regisztrációnál megadott adatokért, különös figyelemmel az elektronikus levelezési cím aktualizálásáért maga felel, a változásokat önként jelzi a Szolgáltató ügyfélszolgálatán.
10.10. A Bérlő a domain lejárati idejét – .hu végződés esetén – előzetesen maga is ellenőrizheti a www.domain.hu oldalon, vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül.
10.11. Nemzetközi domain név esetén a regisztráció, illetve lejárat dátuma a Szolgáltató Ügyfélszolgálata mellett úgynevezett whois segítségével is ellenőrizhető, ez .eu domain esetén például a www.whois.eu weboldalon található, más .com .net .org .info stb. a www.who.is weboldal használható, de bármely más, hiteles és korrekt eredményt adó alkalmazás is felhasználható.
10.12. Magyar domain végződések (.hu) esetében a fenntartási díj a regisztráció időpontjától számított 2 (kettő) év elteltével válik esedékessé, egyéb végződésű domainek esetében a regisztrációtól számítva, évente szükséges a hosszabbítás/díjfizetés.
10.13. Domain szolgáltatások
– Domain regisztráció
– Névszerver módosítás
– DNS zóna módosítás
– Domain átkérés más szolgáltatótól (átregisztráció)
– Domain átadás
– Domain parkoltatás (A parkoltatás nem változtat a domain lejárati dátumán)
11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1. Jelen Szerződés a felek kölcsönös egyetértésével, kizárólag írásban módosítható vagy egészíthető ki.
11.2. A mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
11.3. A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő minden vitájukat a felek megkísérlik békés úton rendezni. Sikertelenség esetére kikötik – értékhatártól függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság hatáskörét és kizárólagos illetékességét a vita rendezésére.
11.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
11.5. A felek kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés megkötésére, az abban foglalt kötelezettségek vállalására és teljesítésére.
11.6. Az Általános Szerződési üzleti érdekeinek megóvása érdekében egyoldalúan módosíthatja, és erről értesítést küld a Bérlőnek.
11.7. A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail címek: a Szolgáltató részéről a tarhelydomain.com honlapon feltüntetett e-mail-címek, a Bérlő részéről pedig a honlapunkon elektronikus úton leadott megrendelésen kapcsolattartóként megadott személy e-mail-címe. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő e-mail címekről történő kommunikációt is.
12. TILTÁSOK

12.1. 90 másodpercnél hosszabb ideig használni a rendszer erőforrásainak (CPU/memória) több mint 20%-át tilos;
12.2. IRCD futtatása a szerveren tiltott;
12.3. Tilos két időzített szkript-futtatás (cron job) indítani úgy, hogy közöttük nem telt el minimálisan 15 perc;
12.4. Játékszerverek futtatása, folyamatos játékszerver statisztika, teamspeak, ventrillo vagy más kommunikációs alkalmazás, torrentek és a torrenttel kapcsolatos oldalak, trackerek vagy alkalmazások használta tiltott;
12.5. Bármilyen IRC vagy hálózati alkalmazás használata tilos;
12.6. Bármilyen indexelő, vagy web spider jellegű alkalmazás használata tilos;
12.7. Nagyszámú fájlok ismétlődő létrehozása és törlése tilos;
12.8. Tilos minden warez, warezzel kapcsolatos oldal üzemeltetése és jogvédett tartalom illegális megosztása;
12.9. MMORPG és egyéb hasonló webes szerepjátékok és böngészős játékok üzemeltetése;
12.10. Tilos a web tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
12.11. Tilos a web tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
12.12. Tilos az Interneten kéretlen e-mail-ek küldése, valamint más felhasználók zaklatása. A Szolgáltató szervereiről küldve kéretlen levélnek minősülnek egyrészről a hatályos jogszabályok szerinti spam-levelek, továbbá minden olyan levél is, mely megfelel a következő feltételeknek:
12.13. A levél címzettje nem kérte önkéntesen az adott levelet, és
12.14. A levél küldője tömegesen küldte ki a hasonló tartalmú leveleket.
12.15. A fenti értelmezés szerint a Szolgáltató szervereiről kiküldve kéretlen levélnek minősülnek az engedélykérő levelek, továbbá kéretlen levélnek minősülnek a nyilvános adatbázisból vagy más forrásból megszerzett email címekre kéretlenül küldött levelek is, de nem minősülnek kéretlennek a magánlevelek, melyek jellemzően egyetlen példányban, egyetlen, vagy összesen csak néhány címzettnek kerülnek kiküldésre. Nem minősülnek kéretlennek az önkéntes feliratkozás után küldött levelek sem, ameddig az olvasó vissza nem vonja a levelek küldésére vonatkozó engedélyét.
12.16. Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
12.17. A tiltások között lévő pontok megszegése – ügyfeleink érdekeit szem előtt tartva – azonnali felfüggesztést von maga után!
13. VISZONTELADÓI RENDELKEZÉSEK

13.1. Viszonteladói tárhely bérlése, csak a Viszonteladói Szerződés megkötésével lehetséges.
13.2. Viszonteladóink felelősek saját klienseik támogatásáért. A Szolgáltató nem vállalja viszonteladója ügyfeleinek támogatását. Amennyiben az ügyfele mégis hozzánk fordul, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy felfüggesszük ügyfélfiókját addig, amíg a viszonteladó vállalni tudja a támogatás felelősségét. Az ügyfelek érdekében, biztonsági okokból minden kérésnek a viszonteladó oldalán kell megoldódnia. A viszonteladó felelős továbbá minden tárolt és továbbított tartalomért, ami, az ő ügyfeleinek fiókja alatt zajlik, valamint ügyfelei akcióiért is
13.3. Szigorúan tilos bármiféle ingyenes tárhely szolgáltatás indítása a viszonteladói csomagoknál! Ennek megszegése azonnali tárhely használati felfüggesztést von maga után.
13.4. A Szolgáltató felfüggeszti minden olyan viszonteladóját, akinek ügyfelei megszegik a hatályos jogszabályokat, vagy az Általános Szerződési Feltételeket.
I. számú melléklet

Fogalomtár

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
A Szolgáltatással kapcsolatban a feleket megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket tartalmazó jelen dokumentum, amely eltérő rendelkezések hiányában kifejezetten a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik.

Egyedi Bérlői Szerződés

A szerződési ajánlat elfogadásával létrejött egyedi szerződés.
Bérlő

Bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet, aki a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Bérlője/felhasználója, a szerződés felett rendelkezési jogot gyakorol, a szerződés alanya.

Bérlői szerződés
A Szolgáltató és a Bérlő között, a Bérlő által megjelölt szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés, mely egyedi szerződés hiányában a mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételeiből áll.
Éves rendelkezésre állás

Az év 365 napját figyelembe véve számolandó érték, mely a Szolgáltatás minimális működési napjainak számát adja meg %-ban.

Pl.: 99,5%-os éves rendelkezésre állás (365/100)*99,5=363,175 nap.

Szolgáltató

WebHostIcon Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Készült: 2010. november 4.
###########################################################

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)
Hatályos 2010. november 20-ig

I. A WebHostIcon jogai és kötelezettségei
II. A Bérlő jogai és kötelezettségei
III. Bérleti díj, visszakapcsolási díj, fizetési feltételek
IV. Szavatosság, felelősség
V. Adatvédelmi rendelkezések
VI. A szerződés hatálya
VII. A tárhelyhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások
VIII. Egyéb rendelkezések
IX. Tiltások
X. Viszonteladói rendelkezések

Jelen szerződés létrejött egyfelől a WebHostIcon Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (cégbejegyzési-szám: – továbbiakban WebhostIcon- és a WebhostIcon domain és tárhely szolgáltatásait igénybevevő bérlő – továbbiakban Bérlő között.

I. A WebHostIcon jogai és kötelezettségei

A tárhely-használatot a WebHostIcon. folyamatosan, éves szinten 99.5% üzemidőre biztosítja Bérlő számára olyan módon, hogy jogosult havi 2 óra időtartamú rendes karbantartásra, amelynek elvégzése közben a tárhely-használat nem lehetséges. A rendes karbantartás időpontjáról előzetesen legalább 24 órával előbb elektronikus levélben értesíti Bérlőt a jelen szerződésben megjelölt e-mail címen.
A rendes karbantartáson kívül szükségessé váló rendkívüli karbantartást WebHostIcon lehetőség szerint csak kivételesen végez.
A tárhely-használat biztosításának kezdete a jelen szerződés hatályba lépést követő munkanap.
A zavartalan tárhely-használat biztosítása érdekében WebHostIcon megtesz minden, a felelősségi körébe tartozó lehetséges intézkedést, ide értve a szerver megfelelő védelmét a jogosulatlan használókkal, illetve jogosulatlan behatolókkal (hacker) szemben.
Elektronikus levélben értesíti a Bérlőt a jelen szerződésben megadott e-mail címen, ha nem szerződésszerű tárhely-használatot észlel.
Szúrópróbaszerűen ellenőrzi a tárhely-használatot, ide értve az azon elhelyezett tartalmak ellenőrzését is, és esetleges jogszabálysértés esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, ide értve a tárhely-használat azonnali felfüggesztését, vagy döntése szerint azonnali megszüntetését is.
A nem szerződésszerű tárhely-használat esetén WebHostIcon jogosult a tárhely- használat biztosítását azonnali hatállyal megszüntetni. Nem szerződésszerű tárhely-használatnak minősül különösen a 4. pontban felsorolt kötelezettségek bármelyikének megsértése.
A tárhely-használat szerződésszerű biztosításán kívül a WebHostIcon semmiféle egyéb szolgáltatást nem nyújt Bérlőnek a jelen szerződés teljesítéseként.
A WebHostIcon módosíthatja jelen szerződés pontjait és feltételeit a saját üzleti érdekeinek megvédése érdekében, ám erről elektronikus levél formájában tájékoztatást nyújt a Bérlő részére
II. A Bérlő jogai és kötelezettségei

Folyamatosan, az üzemidő 99.5%-os időtartamában jogosult a tárhely-használatra, a 3. pontban hivatkozott rendes és rendkívüli karbantartások figyelembe vételével.
A tárhely-használat kizárólag a szerződésben feltüntetett domain néven lehetséges.
A tárhely-használat során köteles megtartani a Magyar Köztársaság Alkotmányának és a hatályos jogszabályoknak a személyiségi jogok védelmére vonatkozó rendelkezéseit.
A tárhely-használat során köteles megtartani a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, különös tekintettel az internet-használatra, számítógép birtoklására és használatára vonatkozóan, valamint a szerzői jogokra, továbbá köteles teljeskörűen megtartani az Internet Etikai Kódexének (Netikett) minden előírását. Nem használhatja a tárhelyet kéretlen reklám célú üzenet küldésére, más felhasználó zaklatására, nem helyezhet el rajta olyan anyagot, mely törvénybe ütközik, mások jogait sérti, fajgyűlöletet szító, illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység végzéséhez nyújt segítséget, nem helyezhet el, illetve nem futtathat olyan programkódot, vagy programot, amely bármilyen módon kárt okoz vagy kár okozására alkalmas, vagy a tárhelyet működtető szerver működését zavarja, lassítja, üzemszerű működését akadályozza vagy lehetetlenné teszi.
A tárhely-használat és ennek keretében használata során az esetleges jogsértő cselekményeiért, mulasztásaiért, harmadik személyeknek okozott károkért felelős, amely kiterjed a WebHostIconnak okozott károkért való teljes körű kártérítési felelősségre is.
Haladéktalanul bejelenti WebHostIconnak, ha a tárhely-használat során üzemzavart észlel. A bejelentés megtehető elektronikus levélben, a jelen szerződésben meghatározott e-mail címre, vagy telefonon.
A tárhely-használatot sem egészben, sem részben harmadik személynek sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem jogosult átengedni, az esetleges átengedésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik, ide értve a jogosulatlan tárhely-használatért viselt felelősséget.
A tárhely-használathoz szükséges minden technikai és egyéb feltételt (szoftver, hardver, telekommunikációs eszköz és vonal, stb.) a Bérlő saját költségére és kockázatára maga biztosítja.
A tárhely-használathoz szükséges adatokat, azonosítókat, információkat a Bérlő köteles megfelelően őrizni és titokban tartani. A használatukból eredő károkért, ide értve a jogosulatlan használatot is, kizárólag a Bérlő felel.
III. Bérleti díj, visszakapcsolási díj, fizetési feltételek

1. A tárhely-használat éves díja, a weboldalon feltüntetett, és szerződésben igényelt plusz szolgáltatások díja, amely a szerződésszerű tárhely-használat ellenértékét foglalja magában, függetlenül attól, hogy a Bérlő használta -e, illetve mekkora időtartamban használta a tárhelyet. A bérleti díj összegét a rendes karbantartás nem csökkenti. A rendkívüli karbantartás, javítás idejére bérleti díj nem illeti meg a WebHostIcont, ha a rendkívüli karbantartás, illetve a javítás időtartama a 48 (negyvennyolc) órát meghaladja.
Azokban az esetekben, amikor a tárhely elérhetősége 99,5% alá csökken, a következő kedvezményeket adjuk a következő havi díjból.
A weboldal elérhetősége A kedvezmény mértéke
százalékban
99.5% – 100% 0%
98% – 99.5% 10%
95% – 97.9% 25%
90% – 94.9% 50%
89.9% vagy kevesebb 100%
Ahhoz, hogy a kedvezményt igénybe vehesse, a leállást követő hét napon belül kérni kell azt. Az igényléshez egy e-mailt szükséges küldenie, a server@webhosticon.com címre, amely tartalmazza az érintett weboldal címét, és a leállás pontos dátumát és időtartamát.
A kedvezményt egy napon belül (24 óra) érvényesítjük, amennyiben a szolgáltatásunkat ellenörző cég megerősíti a kiesés tényét.
Amennyiben nem sikerül megerősíteni a reklamációt a kérdéses oldallal kapcsolatban, a kedvezményt nem érvényesítjük.

A díjat előre egy összegben fizeti meg a Bérlő, a számlán szereplő fizetési határidőig, bankátutalással, a WebHostIcon, CIB Bank Zrt-nél üzemeltetett, 10700536-47671207-51100005 számú bankszámlára vagy a WebHostIcon, PayPal által üzemeltetett sales@webhosticon.com című számlájára. A WebHostIcon egyes esetekben lehetővé teszi a havi tárhely-bérlet fizetési lehetőséget. Erről a tárhelycsomagok megrendelő lapjain nyújt tájékoztatást.
A tárhely-használat biztosítás felfüggesztésének megszüntetése esetén a Bérlő 1300.-Ft (Egyezerháromszáz forint) +ÁFA/alkalom összegű visszakapcsolási díj megfizetésre köteles.
A bármely okból megszüntetett tárhely-használat nem állítható vissza, a szerződés megszűnik.
Fizetési késedelem esetén a Bérlő a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelemi kamatot köteles fizetni.
Ha a fizetési késedelem a 10 (tíz) napot meghaladja, a WebHostIcon jogosult a tárhely-használat biztosítását felfüggeszteni mindaddig, amíg a Bérlő a teljes tartozását meg nem fizeti.
A bérleti díjat a WebHostIcon jogosult minden naptári év utolsó hónapjában felülvizsgálni és az összegére vonatkozóan a következő évi hatállyal ajánlatot tenni Bérlőnek a jelen szerződésben meghatározott e-mail címre küldött elektronikus levélben. Abban az esetben, ha az ajánlatban közölt összeget a Bérlő nem kívánja elfogadni, erről a WebHostIcont elektronikus levélben értesíti. Az ajánlat el nem fogadása a szerződés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatnak minősül, amely a jelen szerződést a tárgyév utolsó napjával szünteti meg. Az ajánlat elfogadása a szerződés 5.a) pontja módosításának minősül és a Bérlő köteles a módosított bérleti díj megfizetésére.
Túlfizetések esetén csak az 1.000Ft-ot, azaz egyezer forintot meghaladó túlfizetést áll módunkban visszautalni.

IV. Szavatosság, felelősség

WebHostIcon kizárólag a tárhelyet működtető szerver jelen szerződés szerinti zavartalan működéséért felel.
A tárhely-használat kockázata és minden felelőssége a Bérlőt terheli, különös tekintettel a Bérlő által használt, illetve a tárhely használatához bárki által igénybe vett minden eszköz (számítógép, stb.) megfelelő, szakszerű és biztonságos működésére, behatolás elleni védelmére, karbantartására, a felmerülő hibák javítására, továbbá a tárhely-használathoz igénybe vett internetes és egyéb szolgáltatások megfelelőségére, biztonságára, függetlenül attól, hogy a szolgáltatásokat mely szervezettől vagy személytől, milyen módon és eszközzel veszi igénybe a tárhely használója.
Az I/1. pontban hivatkozott rendes karbantartása szerződésszerű végzése ideje alatt a tárhely nem használható, az ebből eredő károkért és kockázatokért a WebHostIcon nem felel.
Az I/1. pontban hivatkozott rendkívüli karbantartás, illetve javítás ideje alatt a tárhely nem használható, az ebből eredően a Bérlőnél felmerül igazolt károkért a WebHostIcon legfeljebb a bérleti díjnak a rendkívüli karbantartás, illetve javítás időtartamára eső arányos összegével felel, kötbér a Bérlőt nem illeti meg.
Vis maior esetén a WebHostIcon mentesül a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. Vis maiornak minősül minden, a WebHostIcon érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan külső ok, különös tekintettel az internet szolgáltató gerinchálózat összeomlása, a természeti csapásokra, mint árvíz, tűz, földrengés, vihar, villámcsapás, nagy mennyiségű csapadék, továbbá sztrájkra, merényletre, illetve állami intézkedésre.
Kéretlen levél (SPAM): Amennyiben a Bérlő kéretlen leveleket küld, illetve nem a feliratkozott (hírlevél) és jóváhagyott ügyfélkörének küld email leveleket (spam), és a WebHostIcon erről megbizonyosodik (harmadik személy visszajelzése, spam listára való kerülés, stb.) abban az esetben a Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért -esetleges letiltások –spam listára való felkerülés, -harmadik félnek okozott kár, illetve a WebHostIcon teljes kárának megtérítésére kötelezhető.
A WebHostIcon szerverein nyílt forráskódú (Open Source) szoftverek használatát ingyen biztosítja a Bérlőnek. Ezen nyílt forráskódú (Open Source) szoftverek használatából fakadó károkért semmilyen felelősséget nem vállal. Minden felelősség a Bérlőt terheli.
V. Adatvédelmi rendelkezések

A Bérlő adatait a hozzájárulása nélkül a WebHostIcon nem jogosult harmadik személy számára átadni vagy hozzáférhetővé tenni, kivéve a WebHostIcon jogi, illetve gazdasági képviseletét ellátó cégek.
A jelen szerződésben rögzített adataiban bekövetkező bármely változást a Bérlő köteles haladéktalanul bejelenteni a WebHostIconnak. A bejelentés elmulasztásából, illetve késedelmes teljesítéséből eredő minden kár a Bérlőt terheli.
A Bérlő adatait a WebHostIcon jogosult kezelni, ide értve azok nyilvántartását is.
VI. A szerződés hatálya

A jelen szerződést a felek határozatlan időre kikötik.
Bármelyik fél jogosult 15 (tizenöt) napos határidővel indokolási kötelezettség nélkül írásban felmondani. A felmondás bejelentése nem mentesít a szerződésszerű kötelezettségek teljesítése alól, ide értve a WebHostIcon részéről a tárhely biztosításának kötelezettségét, illetve a Bérlő részéről a bérleti díj megfizetésének kötelezettségét.
Bármely fél súlyos szerződésszegése azonnali hatályú felmondást biztosít a másik szerződő fél számára. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a tárhely biztosítására vonatkozó kötelezettség megszegése a WebHostIcon részéről, illetve a 4. pontban foglalt bármely kötelezettség megszegése a Bérlő részéről.
VII. A tárhelyhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások

A Bérlő, a jelen szerződés megkötésekor választhat a WebHostIcon által felkínált, és a web-tárhely biztosításhoz szorosan kapcsolódó egyéb szolgáltatások közül, amelynek tételes díjait a WebHostIcon a Bérlő tudomására hozza a szerződés megkötésekor.
A Bérlő által igénybe vett szolgáltatások tételes díjait és a szolgáltatások pontos megnevezését a mellékletek tartalmazzák.
VIII. Egyéb rendelkezések

Jelen szerződés a felek kölcsönös egyetértésével, kizárólag írásban módosítható vagy egészíthető ki.
A mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő minden vitájukat a felek megkísérlik békés úton rendezni. Sikertelenség esetére kikötik – értékhatártól függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság hatáskörét és kizárólagos illetékességét a vita rendezésére.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
A felek kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés megkötésére, az abban foglalt kötelezettségek vállalására és teljesítésére.
Az Általános Szerződési Feltételek és Szabályokat a WebHostIcon üzleti érdekeinek megóvása érdekében egyoldalúan módosíthatja, és erről értesítést küld a Bérlőnek.
IX. Tiltások

90 másodpercnél hosszabb ideig használni a rendszer erőforrásainak (CPU/memória) több mint 20%-át tilos
IRCD futtatása a szerveren tiltott
Tilos két időzített szkriptfuttatás (cron job) indítani úgy, hogy közöttük minimálisan nem telt el 15 perc
Játékszerverek futtatása, folyamatos játékszerver statisztika, teamspeak, ventrillo vagy más kommunikációs alkalmazás, torrentek és a torrenttel kapcsolatos oldalak,
trackerek vagy alkamazások használta tiltott.
Bármilyen IRC vagy hálózati alkalmazás használata tilos.
Bármilyen indexelő, vagy web spider jellegű alkalmazás használata tilos.
Nagyszámú fájlok ismétlődő létrehozása és törlése tilos.
Tilos minden warez, warezzel kapcsolatos oldal üzemeltetése és jogvédett ratalom illegáis megosztása.
MMORPG és egyéb hasonló webes szerepjátékok és böngészős játékok üzemeltetése.
A tiltások között lévő pontok megszegése – ügyfeleink érdekeit szemelőtt tartva – azonnali felfüggesztést von maga után!
X. Viszonteladói rendelkezések
Viszonteladóink felelősek saját klienseik támogatásáért. A Webhosticon Bt. nem vállalja viszonteladói ügyfeleinek támogatását. Amennyiben az ügyfele mégis hozzánk fordul, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy felfüggesszük ügyfélfiókját addig, amíg a viszonteladó vállalni tudja a támogatás felelősségét. Az ügyfelek érdekében, biztonsági okokból minden kérésnek a viszonteladó oldalán kell megoldódnia. A viszonteladó felelős továbbá minden tárolt és továbbított tartalomért, ami, az ő ügyfeleinek fiókja alatt zajlik, valamint ügyfelei akcióiért is.
Szigorúan tilos bármiféle ingyenes tárhelyszolgáltatás indítása a viszonteladói csomagoknál! Ennek megszegése azonnali tárhelyhasználati felfüggesztést von maga után.
A WebHosticon Bt. felfüggeszti minden olyan viszonteladóját, akinek ügyfelei megszegik a hatályos jogszabályokat, vagy az Általános Szerződési Feltételeket.

Utolsó módosítás: 2012.11.20.